Title: Dětství v romantické poezii
Other Titles: Childhood in Romantic poetry
Authors: Větrovcová, Jana
Advisor: Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27374
Keywords: romantismus;poezie;dítě;dětství;báseň;rozbor;příroda;nevinnost;společnost;nemluvně;ryzost.
Keywords in different language: romanticism;poetry;child;childhood;poem;analyse;nature;innocence;society;infant;purity.
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analyzovat postavení dítěte ve společnosti v období od konce 18. století do počátku 19. století a jeho odraz v poezii. Zabývám se názorem romantických básníků na dětství, jaké okolnosti vedly k jejich novým vizím a v co oni sami věřili. Hlavní část této práce se skládá z podrobného studia některých básníků a jejich básní. To zahrnuje i to, jak tito básnící vnímali děti a dětství a jejich postavení ve světě. Poskytuji přehled informací ve vztahu k básníkům W. Blakeovi, W. Wordsworthovi a S. T. Coleridgeovi, který obsahuje základní údaje o jejich životě a práci. Především se zaměřuji na ty básně, v nichž básníci reflektovali svou vizi dítěte a dětství. V závěru práce se snažím o definici vize Romantického dítěte, která v naší společnosti přetrvává až do dnešních dnů.
Abstract in different language: The object of this undergraduate thesis is to analyse the position of a child in society during the period from the end of the 18th century to the beginning of the 19th century and its reflection in poetry. I would like to explore the view of Romantic poets on childhood, what circumstances led to their new visions and what were their personal believes. The main body of this work consists of a detailed study of certain poets and their poems. It includes how they viewed children and childhood and their position in the world. I provide an overview of information in relation to the poets W. Blake, W. Wordsworth and S.T. Coleridge, which includes details about their lives and work, a focus on some of their poems and how each of them saw children and childhood. Finally, I would like to attempt to define the vision of Romantic child which persists in our society to this day that these romantic poets redefined throughout their work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Childhood in Romantic Poetry.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Vetrovcova pos ved.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Vetrovcova pos opon.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Vetrovcova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce741,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.