Title: Encyklopedie jako studnice znalostí lidstva
Other Titles: Encyclopaedia- Compendium of Human Knowledge
Authors: Řepíková, Martina
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27381
Keywords: encyklopedie;encyklopedistika;lidské vědění;slovník;elektronický věk;slovníkové heslo;čerpání informací
Keywords in different language: encyclopaedia;encyclopaedistics;human knowledge;dictionary;electronic age;entry
Abstract: Moje bakalářská práce pojednává o encyklopedistice náležící do oblasti lingvistické disciplíny nazvané lexikografie. Z různých typů referenčních děl, slovníků, atlasů, knih, adresářů atd. je encyklopedie jediné dílo, které může být označeno jako samostatné. Ostatní typy předávají informace týkající se každé položky, s níž se zabývá; Pouze encyklopedie se pokouší poskytnout pokrytí celé řady poznatků a pouze encyklopedie se pokouší nabídnout komplexní shrnutí toho, co je známo o každém zvažovaném tématu. Mapuji historii encyklopedistiky od počátků až do přelomu našeho tisíciletí se zaměřením na Velkou Británii a její mistrovské dílo - encyklopedii Britannica. Po roce 2000 se začaly objevovat elektronické verze encyklopedií. Tištěná podoba ztrácí schopnost poskytovat veřejnosti aktuální informace. Dále provádím analýzu výzkumu používání encyklopedií v dnešní době a analyzuji vybrané pojmy ze sémantického i stylistického hlediska.
Abstract in different language: My thesis is aboout encyclopaedistics, a field of a linguistic discipline called lexicography. Of the various types of reference works dictionaries, atlases, gazetteers, directories, and so forththe encyclopaedia is the only one that can be termed as self-contained. Each of the others conveys some information concerning every item it deals with; only the encyclopaedia attempts to provide coverage over the whole range of knowledge, and only the encyclopaedia attempts to offer a comprehensive summary of what is known of each topic considered. I concentrate on history of encyclopaedistics until The turn of the century focusing on Great Britain and its masterpiece- Enc. Britannica. After a year 2000 an electronic versions of encyclopaedias started to occur. Printed form is losing the ability to provide the public with up-to-date information. I make a research analysis of using encyclopaedias nowadays and I analyse selected entries from the semantic as well as the stylistic points of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - BAK-FINAL- verze 30.6..pdfPlný text práce132,38 kBAdobe PDFView/Open
Repikova pos Stask ved.pdfPosudek vedoucího práce571,07 kBAdobe PDFView/Open
Repikova pos Vice opon.pdfPosudek oponenta práce669,61 kBAdobe PDFView/Open
Repikova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce385,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.