Title: Teroristické útoky 9/11 - Jak se změnil svět
Other Titles: 9/11 attacks - How the world changed
Authors: Housková, Dana
Advisor: Vice William Bradley, Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27382
Keywords: terorismus;válka;obchodní centrum;islám;ropa;evakuace;architektura budov;vyšetřování útoků;invaze;vláda;pravda
Keywords in different language: terrorism;war;trade center;islam;oil;evacuation;architecture of the buildings;investigation of the attacks;invasion;government;truth
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je popsat události z 11. září 2001. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obsahuje některé obecné informace o tom, co se stalo 11. září a popisuje první okamžiky po útoku. Zahrnuje také vztahy mezi Amerikou a islámským světem a poskytuje informace o válkách v Afghánistánu a Iráku. Dále popisuje politiku vlád Billa Clintona a George W. Bushe. Práce zahrnuje informace o Al-Kajdě a vysvětluje některé důvody, které vedly k událostem z 11. září. Druhá část je věnována historii Světového obchodního centra a detailně popisuje den 11. září včetně evakuace Světového obchodního centra a popisuje události v Pentagonu. Závěrečná část je věnována dnům, které následovaly po 11. září a vyšetřování útoků. Zmiňuje válku proti teroru a válku v Iráku z roku 2003 a navrhuje, kdo by mohl mít z útoků užitek. Nakonec odhalí závěry z vyšetřování architektů a inženýrů, kteří se pokoušejí o odhalení pravdy o 11. září.
Abstract in different language: The subject of this undergraduate thesis is to describe the events of the September 11, 2001. The thesis is divided into three main sections. The first part provides some general information about what happened on September 11 and describes first moments after the attacks. It also covers relationship between America and the Islamic world and gives information about wars in Afghanistan and Iraq. It describes the politics of Bill Clinton´s administration and George W. Bush´s administration. It includes the information about Al Qaeda and explains some of the reasons that led to the events of 9/11. These events had an enormous impact on that day. The second part is devoted to the history of the World Trade Center and describes the day of September 11 in details, with the evacuation of the World Trade Center and with the description of the events in the Pentagon. The final part is dedicated to the days that followed, with the investigation of the attacks. It mentions the War on Terror and suggests who could have benefited from the attacks and reveals the conclusions from the investigation made by the architects and engineers who tried to find the truth about September 11.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
September 11 - bakalarka (Automaticky ulozeno) (Automaticky ulozeno) (Automaticky ulozeno) (1).pdfPlný text práce736,88 kBAdobe PDFView/Open
Houskova pos ved.pdfPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Houskova pos opon.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Houskova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce530,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.