Title: Lexikální jednotky spojené s lidským tělem - kulturní srovnání napříč jazyky
Other Titles: Human body lexical items- a cross-cultural comparison
Authors: Hlinková, Adriana
Advisor: Tollet Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27383
Keywords: idiom;doslovný význam;protějšek;porovnání;dotazník;shoda
Keywords in different language: idiom;literal meaning;counterpart;comparison;questionnaire;congruence
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá víceslovnými lexikálními jednotkami s přeneseným významem. Soustředí se na větné idiomy týkající se pouze lidského těla. V teoretické části se nacházejí definice idiomů spolu s jejich klasifikacemi. V praktické části je analyzováno 30 příkladů jednotlivých anglických idiomů spolu se sémantickým významem. Jelikož cílem práce je porovnat užití částí lidského těla na poli idiomatiky napříč kulturami, rozhodla jsem se srovnávat anglické idiomy s idiomy českými, německými a ruskými. Práce je zaměřena pouze na idiomy, které obsahují část lidského těla ve všech čtyřech jazycích v jednom sémantickém významu. V praktické části jsem vytvořila tabulky s idiomatickými protějšky zároveň s jejich doslovnými překlady, za účelem představit rozlišnost v jazycích. Je zde uvedena i analýza paradigmatických vztahů mezi sledovanými idiomy, zaměřená na kategorie synonym, hyponym, hypernym a meronym. Druhá část praktické části obsahuje analýzu dotazníků vytvořených pro mladé Angličany a Čechy ve věku 15-25 let. Cílem této části práce je získat informace, zda jsou dnešní mladí lidé schopni porozumět nebo použít idiomy týkající se lidského těla a současně ukázat frekvenci jejich užití a další faktory v rozboru.
Abstract in different language: This undergraduate thesis deals with multiword lexical items with transferred meaning. It is concentrated on clause /sentence/ idioms related only to a human body. In the theoretical part the idiom definitions are given as well as idiom classifications. In the practical part the examples of 30 English individual clause idioms are analysed with their semantic meanings. As the aim is to compare the use of parts of a human body in the fields of idioms in a cross-cultural comparison, I decided to collate English idioms with the idioms of Czech, German and Russian language. The thesis is only focused on the idioms which contain parts of a human body in all four languages within one semantic meaning. In the practical part I made tables of the counterpart idioms followed by their literal word-for-word translation in order to show the diversity in languages. Analysis of paradigmatic relations between monitored idioms is given, focusing on the categories of synonymy, hyponymy, hypernymy and meronymy. The second part of the practical part consists of analysing questionnaires made for young English and Czech people aged 15-25. The goal in this piece of work is to get informed whether today´s young people are able to understand or use the human body idioms and consequently show their frequency of usage and other factors in the analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Human body lexical items.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Hlinkova pos Tollet ved.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Hlinkova pos Quinn opon.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
hlinkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce342,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.