Title: Sponová predikace v angličtině a v češtině
Other Titles: Copular predications in English and in Czech
Authors: Ďurkovská, Zdeňka
Advisor: Petrlíková Jarmila, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27387
Keywords: sponová slovesa;verbonominální;plnovýznamová slovesa;jmenná část;příslovečné určení místa
Keywords in different language: copular verbs;verbonominal;lexical verbs;ajectival complementation;nominal complementation;locative adjuncts
Abstract: Tato bakalářská práce má za cíl vymezit a popsat verbonominální predikaci v anglickém a českém jazyce a především srovnat prostředky realizace jejího překladu do českého jazyka. Přestože těžiště verbonominální predikace zůstává v obou jazycích stejné, tedy v její realizaci pomocí sponového slovesa a jeho jmenné části, existují značné rozdíly v rozsahu sponových sloves i ve jmenných částech. V anglickém jazyce se za sponová slovesa považují i slovesa, která jsou v českém jazyce slovesy plnovýznamovými. Tyto rozdíly následně ovlivňují syntaktické vztahy. K analýze, která zkoumá zapojení teorie v praxi, bylo použito 206 anglických sponových predikací a jejich českých překladů. Výsledky jsou zaznamenány v tabulkách a grafech a jsou doprovázeny konkrétními příklady vět. Na základě výsledků analýzy, nejčastějším protějškem anglického sponového slovesa jsou v češtině plnbovýznamová slovesa. Z hlediska sémantického se vyskytují rozdíly především frazeologického charakteru.
Abstract in different language: This undregraduate thesis has an aim to define and describe copular predication in English and Czech languages and subsequently compare the means of realization of its translation from English to Czech. Although the epicenter of copular predication remains the same in both the languages, which means its realization by a copular verb and a subject complementation, there are significant differences in the range of copular verbs and complementation too. Some English copular verbs are considered lexical verbs in Czech and this mismatch influences syntactic relationships in a sentence. The analysis puts this theory into practice and compares 206 English copula predications with their Czech translations. The results are organized in tables and graphs; each category of corresponding or noncorresponding predications is supported by a few examples. Based on the results from the analysis, the most frequent realization of English copular verbs are lexical verbs in Czech. From the semantic point of view, the main differences are in the way the words collocate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sponova predikace v anglictine a v cestine.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Durkovska pos Petr ved.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Durkovska pos Stask opon.pdfPosudek oponenta práce771,3 kBAdobe PDFView/Open
Durkovska prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce344,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.