Title: Rozvoj dítěte v mateřské škole v oblastech porovnávání, uspořádání, celku a jeho částí
Other Titles: Child´s development in kindergarten in areas comparision, organization, ensembles and its parts
Authors: Čubová, Kateřina
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Referee: Coufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27400
Keywords: mateřská škola;předmatematické představy;předškolní vzdělávání;deficity dílčích funkcí
Keywords in different language: kindergarten;pre-mathematical notions;pre-school education;deficits of partial functions
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo sledování rozvoje dětí v MŠ v oblastech porovnávání, uspořádání a práce s celkem. Celá práce je rozdělena do tří částí teoretické, metodologické a experimentální. V teoretické části jsou podrobně charakterizovány dílčí funkce a jejich deficity, které s rozvojem předmatematických dovedností souvisí. V metodologické části jsou uvedeny cíle experimentu, použité metody, podmínky, příprava a zadání aktivit a kritéria hodnocení. Průběh výzkumu je popsán v experimentální části. Zde je také uvedena charakteristika MŠ, dětí a celkové vyhodnocení experimentu. Všechny aktivity byly vyhodnoceny podle předem stanovených kritérií. Podle vyhodnocení došla k závěru, že nejjednodušší oblastí, kterou zvládají už tříleté děti je porovnávání a naopak nejsložitější je uspořádání. Největší problém činila orientace v čase. Ta se rozvíjí u dětí téměř okolo pěti až šesti let.
Abstract in different language: The aim of bachelor thesis is to monitor the development of children in kindergarten in areas of comparing, arrangement and work with complex. The thesis is structured in three parts theoretical, methodological and experimental. Theoretical part describes partial functions and their deficits, which related with development of pre-mathematical skills. Methodological part describes aims of the experiment, used methods, conditions, preparation and assignement of activities and evaluation criterias. Experimental part contains research of examined pattern. It also deals with characteristic of kindergarten, children and result of the experiment. All activities had been evaluated by predetermined criterias. According to the evaluation it was the comparation which was the easiest area for three years old children. On the contrary the most dificult area was arrangement. The biggest problem was orientation in time, which is developed in five to six years children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cubova.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Cubova hodnoceni391.pdfPosudek vedoucího práce742,06 kBAdobe PDFView/Open
Cubova posudek.pdfPosudek oponenta práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Cubova protokol440.pdfPrůběh obhajoby práce439,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.