Title: Multimédia a jejich vliv na děti předškolního věku
Other Titles: Multimedia and their impact on preschool children
Authors: Filipová, Marta
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27404
Keywords: multimédia;média;předškolní děti;rodiče;mateřská škola;vzdělávání
Keywords in different language: multimedia;media;preschool children;parents;kindergarten;education
Abstract: bakalářská práce je věnována problematice vlivu multimédií na dítě předškolního věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje multimédia, jejich význam. Je zde popsán nejen přínos a negativa, ale také míra využití ve vzdělávání v mateřských školách, jako je například využití interaktivních pomůcek nebo mobilních aplikací. V úvodu praktické části je popsán cíl a metoda výzkumu. Samotný výzkum je proveden formou dotazníkového šetření u dvou cílových skupin, a to u rodičů předškolních dětí a učitelek mateřských škol, kde výzkum probíhal. Vyhodnocení dotazníků je znázorněno pomocí grafů s krátkými komentáři. V závěru je uvedeno shrnutí práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of the influence of multimedia on preschool child. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part describes multimedia, its meaning. It describes not only the benefits and negatives, but also the extent of use in nursery education, such as the use of interactive aids or mobile applications. In the introduction of the practical part is described the aim and method of the research. The research itself is carried out by means of a questionnaire survey of two target groups, parents of pre-school children and nursery school teachers, where the research took place. Evaluation of the questionnaires is illustrated by graphs with short comments. In conclusion, a summary of the work is presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Multimedia a jejich vliv na predskolni dite..pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFView/Open
BP - Hodnoceni vedouciho_Filipova.pdfPosudek vedoucího práce53,45 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta BP Filipova 1x.pdfPosudek oponenta práce67,04 kBAdobe PDFView/Open
Filipova protokol 527.pdfPrůběh obhajoby práce307,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.