Název: Multimédia a jejich vliv na děti předškolního věku
Další názvy: Multimedia and their impact on preschool children
Autoři: Filipová, Marta
Vedoucí práce/školitel: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27404
Klíčová slova: multimédia;média;předškolní děti;rodiče;mateřská škola;vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: multimedia;media;preschool children;parents;kindergarten;education
Abstrakt: bakalářská práce je věnována problematice vlivu multimédií na dítě předškolního věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje multimédia, jejich význam. Je zde popsán nejen přínos a negativa, ale také míra využití ve vzdělávání v mateřských školách, jako je například využití interaktivních pomůcek nebo mobilních aplikací. V úvodu praktické části je popsán cíl a metoda výzkumu. Samotný výzkum je proveden formou dotazníkového šetření u dvou cílových skupin, a to u rodičů předškolních dětí a učitelek mateřských škol, kde výzkum probíhal. Vyhodnocení dotazníků je znázorněno pomocí grafů s krátkými komentáři. V závěru je uvedeno shrnutí práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the issue of the influence of multimedia on preschool child. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part describes multimedia, its meaning. It describes not only the benefits and negatives, but also the extent of use in nursery education, such as the use of interactive aids or mobile applications. In the introduction of the practical part is described the aim and method of the research. The research itself is carried out by means of a questionnaire survey of two target groups, parents of pre-school children and nursery school teachers, where the research took place. Evaluation of the questionnaires is illustrated by graphs with short comments. In conclusion, a summary of the work is presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Multimedia a jejich vliv na predskolni dite..pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Hodnoceni vedouciho_Filipova.pdfPosudek vedoucího práce53,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta BP Filipova 1x.pdfPosudek oponenta práce67,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Filipova protokol 527.pdfPrůběh obhajoby práce307,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27404

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.