Title: Integrace hudební výchovy do vyučovacích předmětů 3. ročníku základní školy
Other Titles: Integrating music in other subjects in the third grade of primary school
Authors: Poláková, Romana
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27434
Keywords: hudební výchova. integrace hudební výchovy. třetí ročník základní školy. mladší školní věk. výukové metody vhodné pro integraci. školní vzdělávací plán základního vzdělávání.
Keywords in different language: music lessons. integration of music lessons. the third grade of a primary school. younger school children. proper teaching methods for integration. education plan for basic education.
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám tématem integrace Hudební výchovy do všech předmětů na první stupni ZŠ, konkrétně pak ve třetím ročníku. Práce vhlíží do problému osobnostních předpokladů vzhledem k vývojovému stádiu dětí mladšího školního věku řeší hudební zralost, psychosociální vývoj i motivaci dítěte. V práci otevírám problematiku výuky Hudební výchovy, konkrétně hledám možnosti tvorby ŠVP. Nabízím eventuality vhodných metod pro integraci předmětu do výuky v celé její šíři. Praktická část nabízí konkrétní aktivity a činnosti, které spojí prvky hudební výchovy s cíli jiných předmětů a to nejen uměleckých.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I deal with a theme of integration Music lessons into all subjects at the first stage of primary school mainly at the third class. My work solves problems about personal assumptions due to a developmental stage of younger school children it is interested in music maturity, a psychosocial development and motivation of a child. I open problems of teaching Music lessons; especially I find possibilities how to create SVP. I offer proper methods for integration of this subject into teaching. A practical part of my thesis gives particular activities and acts, which connect elements of Music lessons with aims of other subjects which cannot be artistic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Integrace_Polakova(1)(1).pdfPlný text práce4,48 MBAdobe PDFView/Open
Polakova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Polakova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Polakova_prubeh_obhajoby.jpgPrůběh obhajoby práce333,39 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.