Title: Pravidla nakládání s majetkem hl. města Prahy svěřeného městkým částem
Other Titles: The Rules of Disposal of the Capitol Prague's Assets Entrusted to Its Districts
Authors: Vaněk, Petr
Advisor: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Henych Václav, JUDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27437
Keywords: městská část;veřejný majetek;statut hl. města prahy;svěřená správa;transparentnost;řádný hospodář;zastupitelstvo městské části;rada městské části;starosta
Keywords in different language: muicipial district;public property;prague's statut;entrustet assets;transparency;ordinary householder;city council;mayor
Abstract: diplomová práce zpracovává problematiku svěřené správy majetku. V první části práce jsou představeny městské části jako subjekty práv, definici veřejného majetku a původ majetku hl.města Prahy zejména s ohledem na jeho přechod z vlastnictví státu. Zbylá část pojednává o omezeních vyplývajících ze Statutu hl.města Prahy včetně popisu tvorby rozpočtu hl. města Prahy. Závěr je věnován povinnostem, které se ke svěřené správě váží ze zákona v podobě principů transparentnosti, účelnosti a jednání s péčí řádného hospodáře. Celou práci uzavírá exkurz do ochrany majetkových práv městských částí u soudů, pravidla kontroly hospodaření a úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: thesis deals with the issue entrusted asset management. The first part presents the district as subjects of rights, the definition of public property and the property of the City of Prague origin especially with respect to its transition from state ownership. The remaining part discusses the limitations arising from the Statute of the City of Prague, including a description budgeting hl. City Hall. The conclusion is devoted to the obligations that are entrusted to manage bound by law as principles of transparency, efficiency and conduct of due diligence. The whole work concludes excursion to protect property rights in the courts, rules of public management control and reasoning de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Petr Vanek_ R10M0220P.pdfPlný text práce7,49 MBAdobe PDFView/Open
Vanek- vedouci3.pdfPosudek vedoucího práce140,46 kBAdobe PDFView/Open
Vanek - oponent.pdfPosudek oponenta práce196,86 kBAdobe PDFView/Open
Vanek.pdfPrůběh obhajoby práce355,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.