Název: Komplexní péče o dítě s atopickým ekzémem
Další názvy: Comprehensive care for a child with atopic eczema
Autoři: Janská, Žaneta
Vedoucí práce/školitel: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Oponent: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27451
Klíčová slova: atopický ekzém;dítě;péče;komplexní;kůže
Klíčová slova v dalším jazyce: atopic eczema;child;treatment;comprehensive;skin
Abstrakt: Má bakalářská práce se zabývá komplexní péčí o dítě s atopickým ekzémem. Celková péče o dítě zahrnuje velké množství jednotlivých úkonů, které rodiče musí vykonávat, aby se projevy tohoto onemocnění dále nezhoršovaly. V teoretické části práce důkladně popisuji anatomii a fyziologii kůže. Dále vysvětluji, co je to alergie, a popisuji problematiku AE, který je obecně charakterizován jako chronické recidivující onemocnění, projevující se svěděním kůže. Nejčastěji se objevuje u dětí, proto je důležité, aby se na správné léčbě podíleli hlavně rodiče. Prevence a následně léčba tohoto onemocnění je závislá na dodržování určitých opatření. Je nutné, aby rodiče pečovali o dítě komplexně ve všech oblastech. Dostatek informací je důležitý předpoklad pro úspěšnou léčbu. V praktické části podrobně rozebírám tři kazuistiky dětí trpících AE a popisuji celkovou denní péči o ně. K této problematice jsem sestavila i edukační plány pro rodiče a vypracovala jsem i edukační leták.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis deals with complex care of a child with atopic eczema. Grand care involves a great deal of actions that parents have to carry out so that manifestations of this disorder do not deteriorate. In the theoretical part of this thesis, the skin anatomy and physiology is described in detail. I further elaborate on allergy and problematics of AE which is generally specified as a chronic recurrent disorder manifested by pruritus. It mostly affects children, therefore it is important parents were involved in the treatment. Prevention and following treatment of this disorder is dependent on abiding specific measures. It is necessary the parents take care about their child comprehensively in every way. Sufficient information is vital presumption for successful treatment. Three casuistries of children suffering from AE are analyzed in the practical part along with overall daily care. On this matter, I prepared educational plans and elaborated educational flayer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE- ZANETA JANSKA.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANSKA V.pdfPosudek vedoucího práce883,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANSKA O.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANSKA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce773,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27451

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.