Title: Zajištění enterální výživy u kriticky nemocných v intenzivní péči
Other Titles: Ensuring enteral nutrition in critically ill patients in intensive care
Authors: Švihlová, Veronika
Advisor: Nováková Lucie, Mgr.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27461
Keywords: intenzivní péče;kriticky nemocný;enterální výživa;zdravotní sestra
Keywords in different language: intensive care;critically ill;enteral nutrition;nurse
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na zajištění enterální výživy u kriticky nemocných. Je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá především intenzivní medicínou, výživou kriticky nemocných, indikacemi a kontraindikacemi enterální výživy a jejími komplikacemi. Praktická část je zaměřena na stanovení hypotézy, kvantitativní výzkum za pomoci dotazníkového šetření a jeho výsledky. Výsledky práce jsou přehledně zobrazeny v grafech. Při zpracování této práce byla použita odborná literatura.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on providing enteral nutrition to critically ill patients. It is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part deals mainly with intensive medicine, nutrition of critically ill patients, indications and contraindications of enteral nutrition and its complications. Practical part is focused on hypothesis determination, quantitative research with the help of questionnaire survey and its results. The results of the work are clearly displayed in the charts. All the claims are based on literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Svihlova BP.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
SVIHLOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
SVIHLOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
SVIHLOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce833,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.