Title: Použití kapacitních a induktivních snímačů pro on-line detekci částečných výbojů
Other Titles: Using of capacitive and inductive couplers for on-line detection of partial discharges
Authors: Trkovský, Tomáš
Advisor: Pihera, Josef
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2752
Keywords: diagnostika;částečné výboje;senzory částečných výbojů;kapacitní snímač;induktivní snímač;měření částečných výbojů;on-line měření;kalibrace
Keywords in different language: diagnostics;partial discharge;partial discharge sensors;capacitive coupler;inductive coupler;partial discharge measurement;on-line monitoring;calibration
Abstract: Tato bakalářská práce nastiňuje problematiku a velmi cenný význam diagnostiky elektrických strojů a přístrojů vn a vvn v moderní elektrotechnice, který spočívá zejména v zjišťování aktuálního stavu těchto zařízení a odhadu jejich chování v dalším provozu. V práci jsou popsány teoretické základy částečných výbojů, včetně používaných základních parametrů a typů těchto částečných výbojů. Zvláště se pak práce zaměřuje na možnosti a metody snímání částečných výbojů a způsoby aplikace těchto metod v provozní diagnostice. Důraz je kladen především na metody on-line, tj. na metody umožňující měření bez přerušení provozu elektrických zařízení. Jsou zde probírány zejména induktivní a kapacitní snímače, které se používají ke snímání výbojové činnosti, jejich výhody a nevýhody.
Abstract in different language: This thesis outlines problems and high-value signification of high voltage and very high voltage electrical machine and equipment diagnostics in modern electrical engineering, which especially consists in recognition the current state these devices and estimation of their behaviour in further service. In the work are described theoretical principles of partial discharges, including used basic parameters and types of the partial discharges. Especially then the work is focused on possibilities and detection methods of the partial discharges and ways of applying these methods in operational diagnostics. Above all emphasis is placed on on-line methods, i. e. on the methods allow measurement without service interruption of electrical devices. There are discuss primarily inductive and capacitive couplers, which are used as sensors of discharge activities, their benefits and disadvantages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Trkovsky_2010.pdfPlný text práce10,15 MBAdobe PDFView/Open
030694_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,67 kBAdobe PDFView/Open
030694_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,81 kBAdobe PDFView/Open
030694_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce105,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.