Title: Distribuční venkovní vedení - konstrukce, způsob provozu a návrh
Other Titles: Distribution overhead lines - construction, method of operation and design
Authors: Täuber, Jan
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27566
Keywords: distribuční vedení;venkovní vedení;uzel sítě;petersenova zhášecí tlumivka;stožár;izolátor;lano alfe;zkrat;výkonový vypínač;odpojovač;odpínač;přepětí;zemnící lano;bleskojistka;omezovač přepětí
Keywords in different language: distribution line;overhead line;node network;petersen choke;tower;insulator;acsr (aluminium conductor steel reinforced);short circuit;circuit breaker;disconnetor;switch disconnector;overvoltage;grounding cable;arrester;surge arresters
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými znalostmi venkovní distribuční soustavy na území ČR. Teoretická část se zaměřuje na základní způsoby provozovaných distribučních vedení, konkrétně na topologii sítí a dále vysvětluje jednotlivé provozy uzlu sítě. Následně jsou popsány jednotlivé konstrukční prvky distribučního vedení. V závěru teoretické části jsou uvedeny novodobé zahraniční trendy. Praktická část je vypracována ve spolupráci se společností ČEZ Distribuce a.s. a obsahuje návrh sítě distribuční soustavy pro posílení dodávky elektrické energie k průmyslovému objektu Nová Hospoda.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with theoretical knowledge of overhead distribution line in territory of Czech republic. Theoretical part focuses on basic method of operated distribution lines, specifically configuration of lines and epxlains the network node operation. Then, they are describes individual components of distribution line. At the end of theoretical part are presented modern international trends. Practical part is created in cooperation with ČEZ Distribution a.s. and contains suggestion of distribution line to strengthen elektricity supply for industrial building Nová Hospoda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_J.Tauber_17.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
070846_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,88 kBAdobe PDFView/Open
070846_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,94 kBAdobe PDFView/Open
070846_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.