Title: Modernizace výukových úloh předmětu PEM
Other Titles: Renewing of teaching excercises in PEM subject
Authors: Blažek, Petr
Advisor: Michalík Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Sirový Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27576
Keywords: plc;modernizace;úloha;servo;výtah;rozhraní
Keywords in different language: plc;modernization;task;servo;elevator;interface
Abstract: Práce je zaměřena na modernizaci výukových úloh k předmětu Průmyslová elektronika a mechatronika. Jedná se o dvojici úloh tvořených dvěma výukovými modely a jedním společným prvkem. Prvním modelem je výtah, druhým servo. Společným prvkem je PLC, kterým jsou oba modely řízeny. První kapitola uvádí do problematiky, druhá popisuje původní podobu úloh. Další kapitoly informují o návrhu modernizace úloh a PLC . Tyto návrhy jsou realizovány v podobě prototypů, které jsou popsány ve třetí a čtvrté kapitole. Hlavními body návrhu jsou: výběr nového PLC, nová DPS pro model serva, zapouzdření nového PLC a DPS, a rozhraní PLC s jednotlivými úlohami. Práce obsahuje přílohy s podrobnou dokumentací potřebnou k realizaci modernizované úlohy.
Abstract in different language: The work is focused on the modernization of teaching classes for the subject of Industrial Electronics and Mechatronics. It is a pair of tasks constituted by two teaching models and one common element. The first model is an elevator, the second one is servo. The common element is PLC, which controls both models. The first chapter introduces the issue, the second one describes the original form of the tasks. The next chapters inform about the suggested modernization of the tasks and PLC. These suggestions are realized in the form of prototypes described in the third and the fourth chapter. The main targets of the project have been: selecting a new PLC, design of a new DPS for the servo model, encapsulation of the new PLC and DPS, and the PLC interface with the individual tasks. The work includes appendixes with a detailed documentation necessary for the implementation of the modernized teaching class.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modernizace vyukovych uloh predmetu PEM.pdfPlný text práce12,21 MBAdobe PDFView/Open
070856_oponent.pdfPosudek oponenta práce449,12 kBAdobe PDFView/Open
070856_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,43 kBAdobe PDFView/Open
070856_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.