Title: Použití svazkových vodičů pro přenos elektrické energie na vedení vvn
Other Titles: Usage of the bundle conductors for the power transmission on the vhv overhead transmission line
Authors: Brůna, Michal
Advisor: Nazarčík Tomáš, Ing.
Referee: Slobodník Karel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27586
Keywords: svazkové vodiče;pasivní parametry vedení;elektrostatické pole;výpočet jouleových ztrát;koróna;ekonomická efektivnost investic
Keywords in different language: bundle conductors;parameters of transmission line;electrostatic field;evaluation of joule's losses;corona;economic efficiency of investment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rozborem problematiky svazkových vodičů a jejich přínosem pro přenos elektrické energie na vedení o napěťové úrovni vvn. V úvodu práce je popsáno samotné provedení a použití svazkových vodičů a z toho vyplývající výhody a nevýhody jejich aplikace. Dále je zde proveden popis a odvození pasivních parametrů vedení a jejich modifikace respektující nasazení svazkových vodičů. Pro odlišné konfigurace uspořádání a počty parciálních vodičů ve svazku je pomocí programu Agros 2D v jejich okolí vyšetřeno rozložení elektrostatického pole. S ohledem na rozdílné provozní náklady různých typů svazkových vodičů, respektive svazkových vodičů oproti klasickému třívodičovému provedení je na základě analýzy Jouleových ztrát posouzena efektivnost jejich použití na venkovním vedení o napěťové úrovni vvn a diskutována případná úspora finančních prostředků.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the analysis of the issue of bundle conductors and with its benefits for the power transmission on the vhv overhead transmission line. It is outlined the implementation and use of bundle conductors and the resulting advantages and disadvantages of their application in the introduction to the thesis. There are described and derived passive parameters of overhead lines and its modifications with respect to the deployment of bundle conductors. For different configurations of layout and number of subconductors in the bundle is examined the electrostatic field around them by using program Agros 2D. The effectiveness of bundle conductors deployment on the overhead vhv lines is evaluated by using analysis of Joule's losses for different types of bundle conductors with regard to the operating costs of various types of bundle conductors respectively of bundle conductors compared with a conventional three-conductors design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pouziti svazkovych vodicu pro prenos elektricke energie na vedeni vvn.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
070874_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,18 kBAdobe PDFView/Open
070874_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,77 kBAdobe PDFView/Open
070874_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce241,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.