Title: Teslův transformátor využívající polovodičové spínací součástky
Other Titles: Tesla Coil Employing Semiconductor Switching Devices
Authors: Hák, Jan
Advisor: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Referee: Zavřel Martin, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27593
Keywords: teslův transformátor;přerušovač;stabilizátor napětí;omezovač proudu;zpětná vazba;řídící část;sekundární vinutí;primární vinutí;ovládací brána;usměrňovač;klopné obvody.
Keywords in different language: tesla coil;interrupter;voltage regulator;current limiter;the feedback;control portion;a secondary coil;the primary coil;control gate;rectifier;flip-flop.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá podrobným popisem a návrhem Teslova transformátoru DRSSTC. Jedná se o polovodičově buzený transformátor s laděným sekundárním a primárním vinutím do rezonance. V silové části jsou použity pro buzení primární cívky polovodičové SiC MOSFETy. Řídící část je složena ze zpětnovazební vazby, přerušovače, omezovače proudu, budiče tranzistorů a pomocných zdrojů. V úvodní části je popsán život vynálezce transformátorů Nikola Tesly. Dále v teoretické části práce je stručně popsáno provedení jednotlivých typů Teslových transformátorů a jejich výhody a nevýhody. V praktické části se nachází podrobnější popis jednotlivých částí navrženého transformátoru. Výstupem této práce je zkonstruování a zprovoznění celého přístroje.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis consists of detailed description and design of the Tesla transformer DRSSTC (Dual Resonant Solid State Tesla Coil). The transformer is semiconductor with the secondary and primary wind into resonance. The SiC MOSFET semiconductor transistor is used to control the primary coil. The controlling part is consisted of feedbacks, breakers, surge suppressors, control gates and auxiliary sources. In the beginning is described Nikola Tesla´s life as an inventor of transformers. The implementation of individual types of Tesla transformers and their advantages and disadvantages are described in the theoretical part of the thesis. The individual parts of the designed transformer is described in the practical part. The outcome of this thesis is a construction and commissioning of the whole appliance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jan_Hak_2017.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
070884_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,86 kBAdobe PDFView/Open
070884_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,59 kBAdobe PDFView/Open
070884_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.