Title: Vysokofrekvenční test elektromagnetické odolnosti
Other Titles: High frequency electromagnetic immunity test
Authors: Kožant, Martin
Advisor: Hromádka Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Laurenc Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27598
Keywords: elektromagnetická odolnost;elektromagnetické rušení;elektromagnetická kompatibilita;voltmetr;uni-t;metra;bezodrazová komora.
Keywords in different language: electromagnetic susceptibility;electromagnetic interference;electromagnetic compatibility;voltmeter;uni-t;metra;anechoic chamber.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility a vysokofrekvenčním testováním elektromagnetické odolnosti dvou typů voltmetrů (UNI-T a Metra). Elektromagnetická odolnost voltmetrů se zkoušela v bezodrazové komoře. Nejprve se nastavily základní parametry pro zkoušku a dále se zajistilo homogenní pole, kam se testované voltmetry umisťovaly. Poté se anténami vysílaly elektromagnetické vlny na zkoušené měřicí přístroje. Test proběhl v kmitočtovém pásmu 80 až 3000 MHz. Výsledkem zkoušek elektromagnetické odolnosti bylo srovnání elektromagnetické kompatibility dvou různých voltmetrů. Z naměřených hodnot vyplývá, že voltmetr Metra má větší elektromagnetickou odolnost oproti voltmetru UNI-T.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with issue of electromagnetic compatibility and high-frequency testing of electromagnetic susceptibility of two types of voltmeters (UNI-T and Metra). The electromagnetic susceptibility of the voltmeters was tested in an anechoic chamber. Initially, the basic parameters for the test were set, then a homogeneous field was created and the testing voltmeters were placed to it. Thereafter, antenna was transmited electromagnetic waves on testing measuring devices. The test was performed in the 80 to 3000 MHz frequency band. The result of the electromagnetic susceptibility testing was a comparison of electromagnetic compatibility of two different voltmeters. From the measured values arised, that the voltmeter Metra has better electromagnetic susceptibility than the voltmeter UNI-T.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vysokofrekvencni test elmag. odolnosti - Kozant.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
070891_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,51 kBAdobe PDFView/Open
070891_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,33 kBAdobe PDFView/Open
070891_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.