Title: Komentovaný překlad ze sociální oblasti
Other Titles: Commented translation from social area
Authors: Harudová, Anežka
Advisor: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27609
Keywords: závislost;dospívající;alkohol;droga;konzument;rodiče;léčba
Keywords in different language: dependence;adolescent;alcool;drug;consumer;parents;treatment
Abstract: Bakalářská práce se zabývá komentovaným překladem ze sociální oblasti. Překládaným textem z francouzsštiny do češtiny je kniha Alcool et les drogues chez les jeunes: agissons. Práce obsahuje část praktickou, tedy samotný překlad, část teoretickou s charakteristikou odborného funkčního stylu a poslední částí je komentář k překladu.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with a commented translation from the social area. We translate the book titled Alcool et les drogues chez les jeunes: agissons from French to Czech. Our thesis contains the practical part- the translation of the book, than the theoretical part includes the characteristic of scientific style and the last part is the comment to the translation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Harudova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Harudova oponent.PDFPosudek oponenta práce705,31 kBAdobe PDFView/Open
Harudova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce393,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.