Title: Východiska a perspektivy obecných předběžných opatření jako základ úpravy předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí
Other Titles: The outlets and perspectives of the common preliminary measures as a base of the regulation of the preliminary measures concerning the protection against domestic violence
Authors: Buriánová, Pavla
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27638
Keywords: předběžné opatření;domácí násilí;nebezpečné pronásledování;ochrana proti domácímu násilí
Keywords in different language: preliminary measures;domestic violence;dangerous chasing;protection against domestic violence
Abstract: Předložená rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na problematiku předběžných opatření vydávaných dle občanského soudního řádu, jako základu pro předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí. Práce popisuje jak postup vydání obecných předběžných opatření, tak i předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácím násilí, včetně nebezpečného pronásledování. Autorka se v práci zaměřila na problematická ustanovení právního řádu a v rámci úvah de lege ferenda se snažila navrhnout nové inovativní a efektivnější řešení problematických ustanovení a možných vzniklých situací. Součástí práce jsou i přílohy, které jsou srovnáním podaných návrhů u okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem a Krajského soudu v Plzni a zároveň jejich úspěšnosti.
Abstract in different language: The submitted thesis provides compact view of the problematic of the preliminary measures, which were issued under the Code of civil procedure as a base of the regulation of the preliminary measures concerning the protection against domestic violence. The thesis describes not only the proceeding of issuance of the common preliminary measures but proceeding of issuance of preliminary measures concerning the protection against domestic violence as well, including dangerous chasing. The author focuses on problematic rules of law and in terms of considerations de lege feranda the author tried to suggest new, innovative and more effective solution to the problematic rules of law and to possible ensued situations. A part of this thesis are also appendices comparing the submitted motions by the district courts in district of the Regional court Ústí nad Labem and the Regional court Plzeň and their success.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - predbezna opatreni - Burianova 2017.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta 2 - Burianova.pdfPosudek oponenta práce749,01 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Burianova.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Burianova.pdfPrůběh obhajoby práce298,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.