Title: Zadání výtvarných činností jako založení možnosti předání vzdělávacího potenciálu
Other Titles: Assignment of art tasks as foundation of possibility submit educational potentional
Authors: Tolarová, Leona
Advisor: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27657
Keywords: výtvarné činnosti;vzdělávací potenciál;zadání výtvarných úkolů;předškolní vzdělávání;vzdělávací obsah
Keywords in different language: artistic activities;educational potential;assignment of creative tasks;pre-school education;educational content
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zadáním výtvarných činností a jeho možnostmi předat vzdělávací potenciál v předškolní praxi. Teoretická část této práce se věnuje pojmům tvořivost, estetika, artefiletika, jsou zde popsány metody a zásady ve výtvarné výchově a vysvětleny termíny výtvarné činnosti, úlohy a úkoly zaměřené také na pojetí E. Wagnera, dále jsou zmíněny typy osobností dětí a jejich vývojová stádia a kompetence učitelky v MŠ pro výtvarnou výchovu. Empirická část vychází z kvalitativní výzkumné sondy v předškolní praxi dvou učitelek, zabývající se hledáním a popsáním všech možností a specifik výtvarného úkolu, které vyplývají z jeho konkrétního zadání. Následně jsou zde popsány stejným způsobem vlastní realizované výtvarné činnosti. V závěru jsou shrnuty výsledky této výzkumné sondy.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the commissioning of art activities and its possibilities to pass on the educational potential in preschool practice. The theoretical part of this thesis deals with the concepts of creativity, aesthetics, artefiletics, there are described methods and principles in art education and explanations of terms of art activities, tasks and tasks also focused on the concept of E. Wagner, there are mentioned the types of personalities of children and their development stage and competences of the teacher in kindergarten for art education. The empirical part is based on a qualitative research probe in the preschool practice of two teachers, dealing with searching and describing all the possibilities and specifics of the artistic task resulting from his specific assignment. Subsequently, there are described in the same way the actual realized art activities. In conclusion, the results of this research probe are summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace_Leona-Tolarova.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Tolarova Leona_vedouci_Uhl Skrivanova_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Tolarova Leona_oponent_Slavik_2017.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Tolarova Leona_2017.pdfPrůběh obhajoby práce592,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.