Title: Modelování materiálu pro haptickou vizualizaci
Other Titles: Material modeling for haptic visualisation
Authors: Boháč, Richard
Advisor: Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
Referee: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27669
Keywords: haptika;hmatový vjem;modelování materiálu
Keywords in different language: haptic;sense of touch;material modeling
Abstract: Hlavním cílem této práce je navrhnout a implementovat metodu řešící haptickou vizualizaci na rozhraní více materiálů na společném tělese. Práce vychází z metody haptické vizualizace pro různé druhy materiálů vyvinuté na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, která pro vizualizaci haptického vjemu využívá fyzikálních vlastností materiálů. Navržená metoda mé práce využívá procentuální interpolaci jednotlivých vlastností materiálů. Pro řešení dílčích problémů jsou využity matematické metody pro nalezení průniku přímky s trojúhelníkem a nalezení vzdálenosti bodu a trojúhelníku v 3D prostoru. Pro zlepšení hmatového vjemu při pohybu na povrchu tělesa jsou implementovány haptické metody náhodné drsnosti a postupného přiblížení k povrchu tělesa. Navržená metoda byla podrobena dvěma kolům experimentů, které prokázaly její uspokojující funkčnost. V experimentech bylo mimo jiné zjištěno, že koncoví uživatelé lépe reagují na změnu hrubosti materiálů nežli na jiné podněty.
Abstract in different language: The main aim of this thesis is to propose and implement a method which solves haptic visualization on the boundary of different materials on specific shape. This thesis is based on a method of haptic visualization for various materials that was developed at The Faculty of Applied Sciences of The University of West Bohemia. The focus of their study is at the physical attributes of materials. The proposed method of my thesis employs the percentage of the interpolation of material attributes. The mathematical methods used to solve geometrical problems are: 1) the ray intersection with a triangle 2) the minimal distance of the point to a triangle in 3D space. Generated force during motion on a surface of the shape is improved by haptic methods of random roughness, and incremental changes in force during the approach to the surface. The proposed method was tested in two rounds of experiments which showed its satisfactory functionality. Incidental findings of these experiments inditate that end users can more accurately detect the changes of the roughness than any other material attribute or other combinations of attributes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohac-Richard-2017.pdfPlný text práce854,11 kBAdobe PDFView/Open
A13B0280P-posudek.pdfPosudek oponenta práce903,35 kBAdobe PDFView/Open
A13B0280P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce411,05 kBAdobe PDFView/Open
A13B0280P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce195,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.