Title: Napojení webu mojefavka.zcu.cz na sociální sítě
Other Titles: Extension of mojefavka.zcu.cz to social networks
Authors: Ševčík, Štěpán
Advisor: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Konopík Miloslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27703
Keywords: mojefavka;sociální sítě;webové aplikace;http;css;js;angularjs;php
Keywords in different language: mojefavka;social media;web applications;http;css;js;angularjs;php
Abstract: Cílem této bakalářské práce je rozšíření webu mojefavka.zcu.cz, který je provozován jako neformální představení studia na Fakultě Aplikovaných Věd. V teoretické části práce zkoumá sociální sítě využívané fakultou a jejími katedrami a jejich možné napojení do aplikace MojeFavka. V teoretické části se práce dále zabývá technologiemi potřebnými pro tvorbu webových aplikací. V praktické části práce popisuje vytvořená rozšíření stávající aplikace MojeFavka, která vychází z frameworku AngularJS. V praktické části je dále představena vytvořená administrační část, což je PHP aplikace, skrze kterou je realizována správa emailů, odběratelů a dalších aspektů aplikace. Na závěr práce představuje testovací frameworky Jasmine a PHPUnit, které jsou použity pro ověření správné funkčnosti této aplikace.
Abstract in different language: The goal of this bachelor's thesis is to extend web application mojefavka.zcu.cz, whichisusedasinformalpresentationofstudiesoftheFaculty of Applied Sciences. In theoretical part, thesis researches social media used by the faculty and it's departments and possible means of connection to MojeFavka application. In theoretical part, thesis also researches technologies related to web application development. In practical part, thesis describes created extensions of current application MojeFavka, which is based on AngularJS framework. Practical part also presents created administration part of MojeFavka, which is an PHP application used for management of emails, subscribers and other aspects of the application. In conclusion thesis presents testing frameworks Jasmine and PHPUnit, which are used for verication of correct functionality of the application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A13B0433P_BP.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
A13B0433P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce144,03 kBAdobe PDFView/Open
A13B0433P-posudek.pdfPosudek oponenta práce541,02 kBAdobe PDFView/Open
A13B0433P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce184,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.