Název: Měřící modul pro chladící okruh
Další názvy: Microcontroller unit for cooling water circuit
Autoři: Suchý, Josef
Vedoucí práce/školitel: Petránková, Zuzana
Oponent: Koucký, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2773
Klíčová slova: mikrokontrolér;A/D převodník;sériové rozhraní;senzor;tlakoměr;průtokoměr;teploměr;měření veličin;chladící okruh;tlak;průtok;teplota;Steinhart-Hartova rovnice;výpočet;termistor;napájení;napěťový stabilizátor;komunikace;převodník USB/RS232
Klíčová slova v dalším jazyce: microcontroller;ADC;serial interface;sensor;pressure gauge;flow meter;thermometer;measurement;cooling circuit;pressure;flow;temperature;Steinhart-Hart equation;calculation;thermistor;power supply;voltage stabilizer;communication;converter USB/RS232
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout a vytvořit funkční vzorek, který bude snímat teplotu, tlak a rychlost průtoku kapalného média v chladícím okruhu. V zařízení bude 10 obvodů pro připojení termistorů, 2 obvody pro tlakoměry a 3 obvody k měření průtoku. Hodnoty z termistorů jsou pomocí multiplexerů postupně zpracovány mikrokontrolérem. Z konstrukčních důvodů bude zařízení rozděleno do dvou obvodových desek. Na horní desce bude řídící mikrokontrolér, obvody pro úpravu napájení, převodník USB a obvody pro úpravu signálů z průtokoměrů a tlakoměrů. Na dolní desce realizuji obvody pro zpracování teploty. Naměřené hodnoty budou vysílány sériovým kanálem mikrokontroléru do převodníku USB a následně zobrazeny na monitoru PC.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the work is to create and describe a functional model that will measure temperature, pressure and flow rate of liquid medium in the cooling circuit. The device will consist of 10 circuits for connecting thermistors, 2 circuits for pressure gauges and 3 flow circuits. The values of thermistors and pressure gauges are successively processed using multiplexers microcontroller. The device will be divided into two circuit boards for structural reasons. At the top of the board will be microcontroller, circuitry for adjusting the power, USB converter and circuitry for adjusting the signals from flow meters and pressure gauges. The bottom board I make the processing circuitry to ensure temperature. The microcontroller takes and processes the data. The measured values will be transmitted to the microcontroller serial channel to the USB transmitter and then will be displayed on a PC monitor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hlavni.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047142_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047142_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047142_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2773

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.