Title: Měřící modul pro chladící okruh
Other Titles: Microcontroller unit for cooling water circuit
Authors: Suchý, Josef
Advisor: Petránková, Zuzana
Referee: Koucký, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2773
Keywords: mikrokontrolér;A/D převodník;sériové rozhraní;senzor;tlakoměr;průtokoměr;teploměr;měření veličin;chladící okruh;tlak;průtok;teplota;Steinhart-Hartova rovnice;výpočet;termistor;napájení;napěťový stabilizátor;komunikace;převodník USB/RS232
Keywords in different language: microcontroller;ADC;serial interface;sensor;pressure gauge;flow meter;thermometer;measurement;cooling circuit;pressure;flow;temperature;Steinhart-Hart equation;calculation;thermistor;power supply;voltage stabilizer;communication;converter USB/RS232
Abstract: Cílem práce je navrhnout a vytvořit funkční vzorek, který bude snímat teplotu, tlak a rychlost průtoku kapalného média v chladícím okruhu. V zařízení bude 10 obvodů pro připojení termistorů, 2 obvody pro tlakoměry a 3 obvody k měření průtoku. Hodnoty z termistorů jsou pomocí multiplexerů postupně zpracovány mikrokontrolérem. Z konstrukčních důvodů bude zařízení rozděleno do dvou obvodových desek. Na horní desce bude řídící mikrokontrolér, obvody pro úpravu napájení, převodník USB a obvody pro úpravu signálů z průtokoměrů a tlakoměrů. Na dolní desce realizuji obvody pro zpracování teploty. Naměřené hodnoty budou vysílány sériovým kanálem mikrokontroléru do převodníku USB a následně zobrazeny na monitoru PC.
Abstract in different language: The aim of the work is to create and describe a functional model that will measure temperature, pressure and flow rate of liquid medium in the cooling circuit. The device will consist of 10 circuits for connecting thermistors, 2 circuits for pressure gauges and 3 flow circuits. The values of thermistors and pressure gauges are successively processed using multiplexers microcontroller. The device will be divided into two circuit boards for structural reasons. At the top of the board will be microcontroller, circuitry for adjusting the power, USB converter and circuitry for adjusting the signals from flow meters and pressure gauges. The bottom board I make the processing circuitry to ensure temperature. The microcontroller takes and processes the data. The measured values will be transmitted to the microcontroller serial channel to the USB transmitter and then will be displayed on a PC monitor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hlavni.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
047142_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,63 kBAdobe PDFView/Open
047142_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,49 kBAdobe PDFView/Open
047142_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.