Title: Image města Plzně
Other Titles: The Image of Pilsen City
Authors: Trnka, Jakub
Advisor: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27734
Keywords: město plzeň;image;městský marketing;marketingový výzkum;dotazníkové šetření
Keywords in different language: pilsen city;image;city marketing;marketing research;questionnaire survey
Abstract: Tato bakalářská práce zkoumá image města Plzně. Teoretická část práce se zabývá pojmem image a identita. Pojem image je vysvětlen, konkretizován a jsou vysvětleny okolnosti jeho vytváření a analýzy. Následuje charakteristika městského marketingu jako nástroje pro tvorbu a vylepšování image. V rámci městského marketingu je zmíněn marketingový mix obce a města, tvorba marketingové strategie a komunikace města s důrazem na nejdůležitější prvky komunikačního mixu. V praktické části je charakterizováno město Plzeň. Hlavní částí je empirický výzkum, který byl realizován v podobě dotazníkového šetření. Výzkum se zaměřuje na image města Plzně a vnímání města cílovou skupinou, což jsou v případě této práce studenti Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Na základě výsledků výzkumu byla navržena marketingová opatření, která pomohou image města Plzně pozitivně ovlivnit.
Abstract in different language: This bachelor thesis researches the image of Pilsen. The theoretical part of the thesis is focused on terms image and identity. The term image is explained, specified and its conditions for its making and analysis are explained. This part is followed by characterization of the city marketing as a tool for creation and improvement of the image. In terms of the city marketing a marketing mix of a town and a city, a marketing strategy creation and a city communication are mentioned with an emphasis on the most important elements of the communication mix. In the practical part of the thesis the city of Pilsen is characterized. The main part is the empirical research, which was realized in form of a questionary survey. The research is focused on the image of the city of Pilsen and the perception of the city by the specific group, which, in this case, are the students of the Faculty of Economic University of West Bohemia in Pilsen. On the basis of research results marketing precautions were proposed, which will help positively affect the image of the city of Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Image_mesta_Plzne_final.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
Trnka.PDFPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Trnka_0.PDFPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Trnka_1.PDFPrůběh obhajoby práce288,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.