Title: Rozvoj kooperace v rámci center aktivit u žáků 1. ročníku na vybrané ZŠ v Plzni
Other Titles: Development in cooperation during activity centers for the 1st year students at select elementary school in Pilsen
Authors: Roubalová, Andrea
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27760
Keywords: kooperace;kooperativní styl výuky;role žáka v kooperativním stylu výuky;role učitele v kooperativním stylu výuky;centra aktivit;znaky kooperativního učení;klíčové kompetence
Keywords in different language: cooperation;cooperative style of teaching;the role of students in the cooperative style of teaching;the role of the teachers in the cooperative style of teaching;the centers of activities;the features of cooperative learning;key competencies
Abstract: Tato práce je zaměřena na rozvoj kooperace v rámci center aktivit u žáků 1. třídy vybrané základní školy v Plzni. Vysvětluje pojmy kooperace a kooperativní styl výuky. Popisuje roli žáka a učitele v kooperativním stylu výuky. Klíčovou roli této diplomové práce mají centra aktivit. V práci je popsáno jejich uspořádání, materiální vybavení a průběh práce. Poslední kapitolu tvoří praktická část, ve které dochází k analýze jednotlivých zadání úkolů v centrech aktivit. Práce poukazuje na to, že jsou v centrech aktivit zastoupeny základní znaky kooperace a na to, že zde dochází k rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí. Tuto hypotézu potvrdil také rozhovor s učitelkami plzeňské školy, které mají s prací v centrech dlouholetou zkušenost.
Abstract in different language: This work is focused on the development of cooperation within centers of activities of students of the 1st class of the selected elementary school in Pilsen. It explains the terms of co-operation and the cooperative style of teaching. It describes the role of students and teachers in the cooperative style of teaching. The central role of this diploma thesis has activities centers. The work describes their layout, material equipment and the course of work. The last chapter is the practical part, which analyzes the assignment of tasks in the centers of activities. The work points out that the core features of the cooperative style of teaching are represented in the centers of activity and the development of individual key competencies. This hypothesis has also been confirmed by an interview with Pilsen school teachers, who have a long experience with work in centers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Roubalova.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
Roubalova VP037.pdfPosudek vedoucího práce204,72 kBAdobe PDFView/Open
Roubalova OP036.pdfPosudek oponenta práce219,29 kBAdobe PDFView/Open
Roubalova O055.pdfPrůběh obhajoby práce41,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.