Název: Skull-Melting jako metoda tavení materiálů
Další názvy: Skull-Melting as a materials melting method
Autoři: Singer, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kroupa, Oldřich
Oponent: Mühlbacher, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2778
Klíčová slova: elektromagnetické vlny;induktor;krystalizace;skull-melting;studený kelímek;tuhnutí;vitrifikace;vsázka;ztuhlá vrstva
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic waves;inductor;crystallization;skull-melting;cold crucible;solidification;vitrification;charge;skull layer
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce umožňuje seznámení s tavením materiálů ve studeném kelímku. Jejím cílem je pochopení základní problematiky spojené s tímto druhem indukční technologie tavení. Bakalářská práce obsahuje odvození vlnových rovnic elektromagnetického vlnění při procesu tavení. Závěr této práce je zhodnocen metodou 3E a v poslední kapitole je uvedeno současné použití studeného kelímku s jeho předpoklady do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on material construction by skull melting. Its aim is to understand the basic issues associated with this type of induction melting technology. Bachelor thesis contains the derivation of wave equations of the electromagnetic waves in the ongoing process of melting. The conclusion of this work is reviewed by 3E method. Finally there is described the current use of a skull melting with its assumptions for the future use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Singer_2012.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047150_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047150_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047150_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce290,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2778

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.