Title: Naučná stezka v okolí lomů Velká a Malá Amerika se zaměřením na změny krajiny související s těžbou
Other Titles: Nature trail near Velká and Malá Amerika quarries with a focus on landscape changes related to mining
Authors: Frdlíková, Kateřina
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27882
Keywords: naučná stezka;lomy;vápenec;těžba;velká amerika;malá amerika;sukcese;informační panely
Keywords in different language: educational trial;quarries;limeston;mining;velká amerika;malá amerika;succession;information panel
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem naučné stezky v okolí lomů Velké a Malé Ameriky. Navržená naučná stezka přibližuje geologii oblasti, historii i současnost těžby vápence a zásah těžby do krajiny v dané lokalitě. Práce se věnuje i problematice sukcese a revitalizace vytěžených lomů a zpracovává vlastní návrh trasy a obsah i grafické zpracování pěti informačních panelů. Naučná stezka je určena všem věkovým skupinám a má poskytnout dosud chybějící informace o lokalitě. Zpracované charakteristiky lze využít jako podklad pro průvodcovský text.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deals with ccreation of a nature trial near the quarries Velká and Malá Amerika. Proposed nature trial approaches the geology of the area, the history and the current mining of limestone and the intervention of the mining in the landscape in the locality. The thesis deals with the problems of succession and revitalization of excavated quarries and processes and processes plan of trial and graphic processing of five information panels. The educational trail is for all age groups and should provide the missing information about this area. Processed characteristics can be used as a guiding text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Frdlikova_Katerina_2017.pdfPlný text práce5,48 MBAdobe PDFView/Open
Frdlikova V.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Frdlikova O.pdfPosudek oponenta práce941,74 kBAdobe PDFView/Open
Frdlikova P.pdfPrůběh obhajoby práce153,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.