Název: Naučná stezka v okolí lomů Velká a Malá Amerika se zaměřením na změny krajiny související s těžbou
Další názvy: Nature trail near Velká and Malá Amerika quarries with a focus on landscape changes related to mining
Autoři: Frdlíková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27882
Klíčová slova: naučná stezka;lomy;vápenec;těžba;velká amerika;malá amerika;sukcese;informační panely
Klíčová slova v dalším jazyce: educational trial;quarries;limeston;mining;velká amerika;malá amerika;succession;information panel
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá návrhem naučné stezky v okolí lomů Velké a Malé Ameriky. Navržená naučná stezka přibližuje geologii oblasti, historii i současnost těžby vápence a zásah těžby do krajiny v dané lokalitě. Práce se věnuje i problematice sukcese a revitalizace vytěžených lomů a zpracovává vlastní návrh trasy a obsah i grafické zpracování pěti informačních panelů. Naučná stezka je určena všem věkovým skupinám a má poskytnout dosud chybějící informace o lokalitě. Zpracované charakteristiky lze využít jako podklad pro průvodcovský text.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis deals with ccreation of a nature trial near the quarries Velká and Malá Amerika. Proposed nature trial approaches the geology of the area, the history and the current mining of limestone and the intervention of the mining in the landscape in the locality. The thesis deals with the problems of succession and revitalization of excavated quarries and processes and processes plan of trial and graphic processing of five information panels. The educational trail is for all age groups and should provide the missing information about this area. Processed characteristics can be used as a guiding text.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Frdlikova_Katerina_2017.pdfPlný text práce5,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frdlikova V.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frdlikova O.pdfPosudek oponenta práce941,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frdlikova P.pdfPrůběh obhajoby práce153,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27882

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.