Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorStacke Václav, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtochl, Vojtěch
dc.date.accepted2017-9-12
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:43Z-
dc.date.available2016-6-9
dc.date.available2018-01-15T15:05:43Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-30
dc.identifier72706
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27889-
dc.description.abstractTato práce se zabývá otázkami v didaktických testech a jejich vlivem na žáka. Cílem této práce bylo zjistit, jak stěžejní aspekty ovlivňují správnost řešení. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodu práce je popisována důležitost testů a testových otázek z hlediska lidské školství. Dále se čtenář seznamuje s hypotézami a výzkumnou otázkou této práce. První část práce rozebírá testové úlohy a didaktické testy. Definuje tyto pojmy, popisuje jejich vlastnosti a historický vývoj a dále je dělí podle specifických vlastností. Druhá část popisuje výzkumný vzorek. V úvodu této kapitoly je popisována škola, ve které bylo testování prováděno. Dále je kapitola dělena podle jednotlivých tříd. Třídy jsou zde popisovány a je zde uveden školní vzdělávací program třídy. V metodice je popisován přesný postup plnění práce. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody a způsob evaluace testů. Nakonec i způsob získávání výsledků. V další části jsou výsledky podrobeny detailní statistickou analýzou. V této části jsou i verifikovány hypotézy a zodpovězena výzkumná otázka. Diskuse a závěr shrnují celou práci a nabízí možnosti pokračování, či rozšíření práce.cs
dc.format54 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectaspektcs
dc.subjecttestová úlohacs
dc.subjecttestová otázkacs
dc.subjectdidaktický testcs
dc.subjectobtížnostcs
dc.titleObtížnost testových otázek ve výuce zeměpisu na základní škole nebo nižším stupni gymnáziacs
dc.title.alternativeDifficulty of test questions in geography in elementary school or lower level of grammar schoolen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studia
dc.description.resultNeobhájeno
dc.description.abstract-translatedThis work deals with questions in didactic tests and their influence on the pupil. The aim of this work was to find out how the key aspects affect the correctness of the solution. The work is divided into several parts. The introduction to the thesis describes the importance of tests and test questions in terms of human education. The reader familiarizes himself with the hypotheses and the research question of this work.The first part analyzes the test tasks and didactic tests. It defines these concepts, describes their properties and historical development, and divides them according to their specific characteristics. The second part describes the research sample. The introduction to this chapter describes the school where the testing was performed. In addition, the chapter is divided by class. The classes are described here and the classroom school curriculum is listed here. The methodology describes the exact course of work. Here are presented the different methods and methods of testing. Finally, how to get results. In the next section, the results are subjected to a detailed statistical analysis. In this section, hypotheses are also verified and a research question is answered. Discussions and conclusions summarize the work and offer opportunities for continuation or extension of work.en
dc.subject.translatedaspecten
dc.subject.translatedtest tasken
dc.subject.translatedtest questionen
dc.subject.translateddidactic testen
dc.subject.translateddifficultyen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stochl_BP.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stochl V.pdfPosudek vedoucího práce2,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stochl O.pdfPosudek oponenta práce983,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stochl P.pdfPrůběh obhajoby práce225,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27889

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.