Title: Výskyt a identifikace cerkárií a dalších vývojových stádií motolic u plovatky bahenní (Lymnaea stagnalis) na Popovických rybnících
Other Titles: The incidence and identification of cercariae and different life stages of trematodes in Lymnaea stagnalis in Popovice ponds
Authors: Holubová, Kateřina
Advisor: Mergl Michal, Prof. RNDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27893
Keywords: motolice (trematoda);cerkárie;plovatka bahenní (lymnaea stagnalis);cerkáriová dermatitida;schistosomóza;fasciolóza
Keywords in different language: trematode;cercaria;lymnaea stagnalis;swimmer´s itch;schistosomiasis;fascioliasis
Abstract: Tématem bakalářské práce je zmapování výskytu cerkárií u plovatky bahenní (Lymnaea stagnalis) na Popovických rybnících ve Středočeském kraji. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku třídy motolic (Trematoda), zejména podtřídy Digenea (Dvourodí). Třída motolice patří mezi nejvýznamnější skupinu helmintů. Vyznačují se specifickým a složitým vývojem, a proto důležitou kapitolou této práce je popis životního cyklu motolic. Rozmnožovací cyklus zahrnuje jednoho, dva nebo výjimečně i tři mezihostitele. Ve většině případů je jedním z nich vodní plž. Vývoj motolic prochází několika fázemi od vajíčka, přes miracidium, sporocysty, redie až k cerkáriím, mesocerkáriím a metacerkáriím. Výsledkem je dospělý jedinec, který naklade vajíčka do vody a cyklus se opakuje. Každý druh motolice je specifický a má jinou cílovou skupinu organismů. Druhá část teorie se zabývá nemocemi, které jsou způsobeny motolicemi. Nejvýznamnější z nich je fasciolóza. Ta se vyskytuje zejména u přežvýkavců a lesní zvěře. Druhý typ onemocnění se nazývá schistosomóza. Schistosomy napadají i člověka, především jeho urogenitální systém. V České republice je schistosomóza známá jako cerkáriová dermatitida. Tato nepříjemně svědivá vyrážka je způsobena ptačími schistosomami, které se při vyhledávání definitivního hostitele, dostanou pod kůži člověka koupajícího se v přírodních vodách. Cílem praktického výzkumu je sběr plovatek a za pomoci tzv. vyplouvací techniky získání vzorků cerkárií a popis jednotlivých druhů. V poslední části je provedeno dotazníkové šetření na téma cerkáriová dermatitida, jehož cílem je, zjistit informovanost respondentů o této problematice.
Abstract in different language: Topic of this bachelor's thesis is presence mapping of cercarias in Lymnaea stagnalis at Popovice ponds in Central Bohemian Region. Theoretical part of this thesis is focused on general characteristic of class Trematoda, mainly subclass Digenea. Class Trematoda belongs to one of the most significant group of helminths. They are characterized by specific and complex ontogeny, that is why life cycle description of trematodes is important chapter of this thesis. Reproductive cycle include one, two or rarely three intermediate hosts. In most cases, gastropod is one of them. Ontogeny of Trematodes goes through several stages from eggs, past miracidium, sporocysts, redia, all the way to Trematodes, mesocercaria and metacercaria. The result is adult individual, who lays eggs in the water and the cycle is repeating. Each of trematode species is specific and has different target group of organisms. The second part of theoretical part deals with diseases caused by trematodes. The most significant one is fascioliasis, which is found mainly in ruminants and forest animals. The other disease is called schistosomiasis. Schistosomes infest even men, especially his urogenital system. In the Czech republic schistosomiasis is known as swimmer´s itch. This uncomfortably itching rash is caused by bird's schistosomes, which get underneath human skin during bathing in water in nature, when looking for final host. The aim of practical research is picking of pond snails and collecting and characterization of Trematode samples by using specific technique. In the last chapter, there is carried out an investigation via questionnaire about swimmer´s itch. The goal is to find out awareness of responders about this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KaterinaHolubova-Bakalarska-prace.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Holubova V.pdfPosudek vedoucího práce598,64 kBAdobe PDFView/Open
Holubova O.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Holubova P.pdfPrůběh obhajoby práce161,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.