Název: Vývoj české krajanské komunity v rumunském Banátu
Další názvy: Development of the Czech compatriot community in the territory of Banat, Romania
Autoři: Karlíková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27895
Klíčová slova: geografická analýza;česká menšina;rumunský banát;budoucnost české komunity
Klíčová slova v dalším jazyce: geographic analysis;the czech minority;romanian banat;the future of czech community
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá geografickou analýzou české menšiny žijící na území Rumunska. Obsahuje teoretickou i praktickou část. V teoretické části je popsáno osidlování území, přes současný stav až po možné vyhlídky do budoucna. Metodika byla provedena rozborem sekundárních dat rešerší literatury a internetových zdrojů a především sběrem dat primárních ve zkoumané lokalitě. V práci jsou sledovány demografické a socioekonomické rysy obyvatelstva věková struktura, genderová vyváženost apod. Část výsledků byla pro lepší přehlednost interpretována formou grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with geograpfical analysis of the Czech minority living in Romania. The work contains theoretical and practical parts. The theoretical part includes description of the colonization area, over current state to future prospects. Methodics was performed by analysing secondary data searches literature and internet sources and especially collecting primary data in the area of interests. In the thesis are monitored demographic and socioeconomic features of population age structure, gender balance etc. The part of the results was interprated using graphs for a better clarity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Karlikova2.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlikova V.pdfPosudek vedoucího práce696,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlikova O.pdfPosudek oponenta práce810,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlikova P.pdfPrůběh obhajoby práce146,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27895

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.