Title: Číselné soustavy, jejich převody a početní operace v nich
Other Titles: Numeral systems, their conversions and arithmetic operations
Authors: Němcová, Lenka
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27920
Keywords: číselné soustavy;zápis čísla;převod čísla;historie číselných soustav;desítková soustava;dvojková soustava;šestnáctková soustava;římské číslice;početní operace
Keywords in different language: numeral systems;registrations of the numbers;conversions of the numbers;history of the numeral systems;decimal numeral system;binary numeral system;hexadecimal numeral system;roman numerals;arithmetic operations
Abstract: Tato diplomová práce s názvem "Číselné soustavy, jejich převody a početní operace v nich" se zabývá teorií číselných soustav obecně, jejich historií a principy zápisů a převodů čísel ve vybraných číselných soustavách. Práce je rozčleněna do pěti kapitol. Text je doplněn množstvím ilustrativních příkladů. Práce začíná obecným úvodem do teorie číselných soustav a částí věnovanou jejich historii. Ve druhé kapitole je uveden krátký výčet číselných soustav a způsob vyjádření čísla v dané soustavě pomocí rozvinutého zápisu. V další kapitole jsou vysvětleny principy převodů mezi číselnými soustavami s různými základy. Následuje kapitola zabývající se početními operacemi v různých číselných soustavách - sčítáním, odčítáním, násobením a dělením. Závěrečná kapitola se zabývá praktickým využitím ve školské matematice. Jsou zde uvedeny řešené příklady z různých oborů.
Abstract in different language: This thesis titled "Numeral systems, their conversions and arithmetic operations" deals with the general theory of number system, their history, principles of registrations and transfers of the numbers in the selected number systems. The work is divided into five chapters. The text is supplemented by a number of illustrative examples. The beginning of the work is the general introduction into the theory of the number systems and their history. The brief list of number systems and the way of the expressing numbers in a writing system is in the second chapter. The principles of transfers between the numeral systems are explained in the next chapter. The following chapter explains the mathematical operations in different number systems - addition, subtraction, multiplication and division. The practical using in school mathematics is discussed in the last chapter. There are given calculated examples in various fields.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Nemcova.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Nemcova.pdfPosudek vedoucího práce32,14 kBAdobe PDFView/Open
Posudek diplomove prace Lenky Nemcove.pdfPosudek oponenta práce146,04 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova protokol430.pdfPrůběh obhajoby práce333,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.