Název: Číselné soustavy, jejich převody a početní operace v nich
Další názvy: Numeral systems, their conversions and arithmetic operations
Autoři: Němcová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Oponent: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27920
Klíčová slova: číselné soustavy;zápis čísla;převod čísla;historie číselných soustav;desítková soustava;dvojková soustava;šestnáctková soustava;římské číslice;početní operace
Klíčová slova v dalším jazyce: numeral systems;registrations of the numbers;conversions of the numbers;history of the numeral systems;decimal numeral system;binary numeral system;hexadecimal numeral system;roman numerals;arithmetic operations
Abstrakt: Tato diplomová práce s názvem "Číselné soustavy, jejich převody a početní operace v nich" se zabývá teorií číselných soustav obecně, jejich historií a principy zápisů a převodů čísel ve vybraných číselných soustavách. Práce je rozčleněna do pěti kapitol. Text je doplněn množstvím ilustrativních příkladů. Práce začíná obecným úvodem do teorie číselných soustav a částí věnovanou jejich historii. Ve druhé kapitole je uveden krátký výčet číselných soustav a způsob vyjádření čísla v dané soustavě pomocí rozvinutého zápisu. V další kapitole jsou vysvětleny principy převodů mezi číselnými soustavami s různými základy. Následuje kapitola zabývající se početními operacemi v různých číselných soustavách - sčítáním, odčítáním, násobením a dělením. Závěrečná kapitola se zabývá praktickým využitím ve školské matematice. Jsou zde uvedeny řešené příklady z různých oborů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis titled "Numeral systems, their conversions and arithmetic operations" deals with the general theory of number system, their history, principles of registrations and transfers of the numbers in the selected number systems. The work is divided into five chapters. The text is supplemented by a number of illustrative examples. The beginning of the work is the general introduction into the theory of the number systems and their history. The brief list of number systems and the way of the expressing numbers in a writing system is in the second chapter. The principles of transfers between the numeral systems are explained in the next chapter. The following chapter explains the mathematical operations in different number systems - addition, subtraction, multiplication and division. The practical using in school mathematics is discussed in the last chapter. There are given calculated examples in various fields.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMT) / Theses (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Nemcova.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho DP - Nemcova.pdfPosudek vedoucího práce32,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek diplomove prace Lenky Nemcove.pdfPosudek oponenta práce146,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova protokol430.pdfPrůběh obhajoby práce333,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27920

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.