Title: Slovní úlohy v učivu matematiky 1. stupně
Other Titles: Word problems in teaching mathematics at the 1st stage
Authors: Dědková, Nikol
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27925
Keywords: matematika;1. stupeň základní školy;slovní úloha;jednoduché slovní úlohy;jednoduché slovní úlohy se dvěma otázkami;složené slovní úlohy;integrované slovní úlohy;řešení slovních úloh
Keywords in different language: mathematics;1st level of elementary school;problem solving;simple problem solving with two questions;complex problem solving;integrated problem solving;problem solving questions
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá slovními úlohami v učivu matematiky na 1. stupni základní školy. V teoretické části se věnuji pěti hlavním kapitolám. V kapitole první vymezuji pojem slovní úloha, objevují se zde základní definice. Druhá kapitola je zaměřena na postavení slovních úloh v učivu na 1. stupni, která volně přechází do třetí kapitoly, kde se již věnuji konkrétním slovním úlohám řešeným na 1. stupni. Nachází se zde základní rozdělení na jednoduché a složené úlohy s mezistupněm v podobě úloh se dvěma otázkami i bližší třídění tohoto základního rozdělení. Ve čtvrté kapitole se věnuji podrobné charakteristice řešení slovních úloh i s ukázkou vzorového řešení a poslední kapitola této části se zaměřuje na nejběžnější problémy, které mohou při řešení slovních úloh nastat. Praktická část obsahuje mnou vymyšlené slovní úlohy pro jednotlivé ročníky na 1. stupni základní školy, dále přípravu, realizaci a hodnocení práce se žáky.
Abstract in different language: The presented diploma work deals with mathematical problem solving questions at the first level of elementary school. The theoretical part deals with five main chapters. The first chapter defines the term problem solving and includes the basic definition. The second chapter is focused on the position of problem solving questions at the first level, which freely continues on to the third chapter. The third chapter also deals with specific problem solving questions at the first level. This chapter states the basic division into simple and complex questions with an inter-level in the form of a problem with two questions as well as a more detailed allocation of this basic division. The fourth chapter deals with the detailed characterization of solving problem solving questions along with a sample solution. The last chapter of this part focuses on the most common problems, which may arise when solving problem solving questions. The practical part includes problem solving questions that I have made up on my own for the individual grades at the first level of elementary school. This part further includes the preparation, realization and evaluation of the work with the students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Dedkova-final version.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Dedkova hodnoceni461.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Dedkova posudek466.pdfPosudek oponenta práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Dedkova protokol505.pdfPrůběh obhajoby práce411,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.