Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrotký Jan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVladař, Čeněk
dc.contributor.refereeMach Petr, PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2017-6-13
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:55Z-
dc.date.available2015-12-10
dc.date.available2018-01-15T15:05:55Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-13
dc.identifier68662
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27928-
dc.description.abstractMoje diplomová práce se zabývá novými náměty technické výchovy zohledňujícími mezioborovými vztahy. Tato kvalifikační práce je zaměřená vzhledem k mé aprobaci na druhý stupeň základní školy. Teoretická část se věnuje historii tohoto předmětu, vazbám na rámcový vzdělávací program, společnosti RAABE, projektu WOW, vymezení důležitých pojmů, jako je evaluace apod. V úvodu výzkumné části je probírán návrh výzkumu a velká část této kapitoly je věnována samotným evaluacím jednotlivých námětů. Tyto náměty byly evaluovány na 7. základní škole a mateřské škole v Plzni, kde náš realizační tým ve složení Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D., Mgr. Magdalena Tošnerová a já, Bc. Čeněk Vladař, odučil celkem 23 námětů. Nedílnou součástí jsou i průběžné výsledky projektu WOW, včetně jeho aktuálního stavu. V závěru práce jsou zmíněna východiska plynoucí z tohoto výzkumu, ale i celkové zhodnocení této pedagogické oblasti. Proces vzniku mé diplomové práce byl velmi zajímavý a věřím, že pro mnohé učitele a žáky budou náměty z projektu WOW přínosné.cs
dc.format67 s. (86 997 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectevaluacecs
dc.subjectwowcs
dc.subjectraabecs
dc.titleNové náměty technické výchovy s ohledem na mezioborové vztahycs
dc.title.alternativeNew themes in craft with regard to cross-curricular topicsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedMy diploma thesis is dealing with new suggestions of technical education with consideration to interdisciplinary relations. Focus of my qualification work is based on my approbation to higher classes of elementary schools. The theoretical part is dealing with history of this subject, connections to general educational programme, RAABE company, project WOW, specification of important terms like evaluation etc. In the introduction of the research part the suggestion of the research is being dealt with and a large part of the chapter is dedicated to evaluation of individual suggestions itself. These suggestions were evaluated on the 7th elementary and nursery school in Pilsen, where our team of realization taught 23 suggestions together. The team was consisted of Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D., Mgr. Magdalena Tošnerová and myself, Bc. Čeněk Vladař. Continuous results are an inseparable part of the project WOW, including its current state. Solutions resulting from this research are mentioned at the end of the work, together with an overall evaluation of this educational field. The process of formation of my diploma work was very interesting and I believe that suggestions from the project WOW will be contributive for many teachers and students.en
dc.subject.translatedevaluationen
dc.subject.translatedwowen
dc.subject.translatedraabeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vladar Cenek.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho DP_Vladar.pdfPosudek vedoucího práce54,01 kBAdobe PDFView/Open
Posudek op Vladar.pdfPosudek oponenta práce449 kBAdobe PDFView/Open
Vladar protokol422.pdfPrůběh obhajoby práce329,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27928

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.