Název: Soustavy lineárních diofantovských rovnic a Smithův normální tvar matice
Další názvy: Systems of linear diofantovských equations and Smith normal form of a matrix
Autoři: Bábíčková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27930
Klíčová slova: diofantos z alexandrie;euklidův algoritmus;henry john stephen smith;kongruence;lineární diofantovské rovnice;parametr;smithův normální tvar matice;soustavy lineárních diofantovských rovnic;unimodulární matice
Klíčová slova v dalším jazyce: diofante from alexandria;euclidean algorithm;henry john stephen smith;congruence;linear diofant equations;parameter;smith's normal matrix shape;systems of linear diofant equations;unimodular matrix
Abstrakt: V diplomové práci jsme získali teoretické znalosti o lineárních diofantických rovnicích a jejich soustavách a také o Smithovo normálním tvaru matic. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. V první kapitole je krátce popsána historie Diofanta z Alexandrie a jeho díla. Kapitola druhá pojednává o lineárních diofantických rovnicích. Ve třetí kapitole se věnujeme soustavám lineárních diofantických rovnic a jejich způsobům řešení. Poslední kapitola je zaměřena na Smithův normální tvar matice, kde v první podkapitole sepisujeme krátce život Henryho Johna Stephena Smitha.
Abstrakt v dalším jazyce: This Diploma thesis is folows the teoretical knowledge about linear diofantic equations and their systems, as well as about Smith's normal form of a matrix. The thesis is divided into four chapters and chapters are subdivided into subchapters. The first chapter briefly described the history of Mr. Diofante from Alexandria and his works. The second chapter deals with linear deiofantic equations. In the third chapter is deals with the systems of linear diofantic equations and their solution. The last chapter is focused on Smith's normal shape of the matrix. The first subchapter is briefly describe life of Mr. Henry John Stephen Smith.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Bc. Babickova Katerina.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni diplomove prace Bc. Babickova-1.pdfPosudek vedoucího práce141,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_babickovaf.pdfPosudek oponenta práce189,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babickova protokol496.pdfPrůběh obhajoby práce383,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27930

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.