Název: Fyzika v domácnosti
Další názvy: Household Physics
Autoři: Koza, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kielbusová Zdeňka, PhDr.
Oponent: Kratochvíl Pavel, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27935
Klíčová slova: fyzika;pokusy;vypařování;baterie;akumulátor;generátor;rozvodná síť;distribuční soustava;elektromotor;žárovka;zásuvka;přetlak;podtlak;hydrostatický tlak;vztlaková síla;archimédův zákon;kapilární tlak;bernoulliho rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: physics;experiments;evaporation;battery;accumulator;generator;electric power distribution;electric power transmission;electric motor;light bulb;socket;overpressure;underpressure;hydrostatic pressure;buoyancy;archimedes' principle;capillary pressure;bernoullis´ equation
Abstrakt: Práce obsahuje teoretickou část, zabývající se složkami výchovně-vzdělávacího procesu. Dále praktickou část, zabývající se fyzikálními jevy, s nimiž se setkáváme v domácnosti. Je zde kladen důraz na historické souvislosti, zajímavosti, popis principu, demonstraci jevů pomocí pokusů a náměty na činnost žáků. Zdůrazněny jsou souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem. Třetí část zkoumá využití praktické části ve výuce.
Abstrakt v dalším jazyce: This work contains theoretical part, which deals with constituents of educational process. Furthermore it contains practical part, which deals with physical phenomena we can find in the household. The work puts emphasis on the historical context, interesting facts, the description of the principle, illustration of phenomena through experiments and suggestions for the activity of students. The connection with the Framework Educational Program is underlined. The third part researches the utilisation of practical part in ordinary teaching.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Koza_Petr.pdfPlný text práce5,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni Koza473.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek Koza475.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Protokol Koza476.pdfPrůběh obhajoby práce423,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27935

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.