Title: Nové elektroizolační kapaliny
Other Titles: New electrical insulating liquids
Authors: Kubeš, Jan
Advisor: Mentlík Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27956
Keywords: izolant;diagnostika izolantu;fenomenologický přístup;elektroizolační kapalina;nanočástice;řepkový olej envitrafol
Keywords in different language: insulator;diagnostics of insulator;phenomenological approach;liquid insulator;nanoparticles;rapeseed oil envitrafol
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zjištění, zda je možné nanopřísadou změnit elektroizolační vlastnosti nové elektroizolační kapaliny šetrné k životnímu prostředí, kterou by bylo možné v budoucnosti použít v transformátorech. Nové elektroizolační kapaliny vznikají ze syntetických nebo rostlinných olejů, aby nahradily minerální elektroizolační oleje, které jsou pro životní prostředí nebezpečné. Velice perspektivní jsou rostlinné oleje, které ovšem nemají tak dobré elektroizolační a fyzikálně-chemické vlastnosti v porovnání s minerálními oleji, a proto se dále upravují. Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Nejprve práce shrnuje všechny potřebné informace a vymezuje svou oblast zaměření. Poté se diplomová práce zabývá vlastnostmi a předpoklady elektroizolačních kapalin a vlivem komerčně používaných elektroizolačních kapalin na životní prostředí. Ve čtvrté části diplomové práce jsou změřeny elektroizolační vlastnosti řepkového oleje ENVITRAFOL. V poslední části je proveden experiment, kterým je experimentálně zjištěn vliv koncentrace vybraného typu nanočástice na elektroizolační vlastnosti řepkového oleje ENVITRAFOL.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on determining whether it is possible to change the electroinsulating properties of a new environmentally friendly electroinsulating liquid, that could be used in transformers in the future. New electrical insulating liquids are made from synthetic or vegetable oils to replace the mineral electroinsulating oils that are dangerous to the environment. Very promising are vegetable oils, which, however, do not have as good electrical insulating and physico-chemical properties as mineral oils and are therefore further improved. The thesis is divided into five main chapters. First chapter of the work summarize all the necessary information and defines the area of focus. Then diploma thesis deals with the properties and requirements of electrical insulating fluids and the influence of commercially used electroinsulating fluids on the environment. In the fourth part of the diploma thesis, are measured the electrical insulating properties of rapeseed oil ENVITRAFOL. In the last part is performed an experiment that experimentally detect the influence of the concentration of the selected type of nanoparticle on the electroinsulating properties of the rapeseed oil ENVITRAFOL.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KUBES_JAN_2017.pdfPlný text práce4,34 MBAdobe PDFView/Open
070915_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce248,16 kBAdobe PDFView/Open
070915_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,12 kBAdobe PDFView/Open
070915_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.