Title: Optimalizace materiálového toku výrobního pracoviště
Other Titles: Optimization of material flow in the production workplace
Authors: Otrubčiáková, Kateřina
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27959
Keywords: optimalizace;kaizen;pdca;5s;plýtvání;proces
Keywords in different language: optimization;kaizen;pdca;5s;waste;process
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na možnosti optimalizace podnikových procesů, konkrétně optimalizaci materiálového toku. Pro tento účel byla praktická část diplomové práce zpracovávána přímo v provozu společnosti BRUSH SEM s.r.o., která patří mezi světové výrobce turbogenerátorů. V praktické části je zpracován případ změny způsobu převozu ventilačních vložek. Krok po kroku je zde popsán vývoj nového přepravního zařízení a také jeho implementace do provozu a následně úpravy, které tato změna vyvolala na zainteresovaných pracovištích. V závěru jsou definované náklady i přínosy, které z daného projektu vzešly. Součástí této práce je také teoretická část, která svým obsahem koresponduje s praktickou částí, a jsou zde podrobněji popsány metody, které byly použity.
Abstract in different language: This study is focused on the possibilities of optimizing business processes, namely the optimization of material flow. The practical part of the thesis is processed directly in the operation of the company BRUSH SEM Ltd., which ranks among the world's top manufacturers of turbo-generators. The practical part is about the event of change of the method of transportation ventilation inserts. There is described the step by step development of new transport equipment and its implementation into operation and the following editing that this change brought to the departments of interest. At the end of this part, there are defined costs and benefits that are generated by the project. Part of this work is the theoretical part as well, which correspond by it's content with the practical elements, also the used methods described in detail are here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Otrubciakova.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
070918_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,09 kBAdobe PDFView/Open
070918_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,63 kBAdobe PDFView/Open
070918_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.