Title: Testování ohebnosti flexibilních elektronických prvků a systémů.
Other Titles: Flexibility testing of flexible electronic components and systems.
Authors: Skřivan, Jan
Advisor: Řeboun Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Džugan Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27966
Keywords: flexibilní elektronika;flexibilní substrát;zařízení pro testování v ohybu;elektricky vodivá adheziva.
Keywords in different language: flexible electronics;flexible substrate;bend test;electrically conductive adhesives.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci zařízení pro testování flexibilní elektroniky v ohybu. Na zařízení je pak ověřena navržená testovací metoda. K tomuto účelu byly navrženy a realizovány flexibilní vzorky s SMD součástkami přilepenými třemi různými vodivými lepidly. Flexibilní elektronika využívá ohebných substrátů, které jsou schopny vydržet velké mechanické namáhání a v budoucnu by mohly nahradit dnes převážně používané rigidní substráty. Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Nejdříve se práce zaměřuje na potřebné informace týkající se výrobních metod pro flexibilní elektroniku a na dnes používané flexibilní substráty. Dále diplomová práce popisuje testovací metody využívané na Západočeské univerzitě a na jiných pracovištích. Třetí část diplomové práce se zabývá návrhem a realizací testovaných vzorků, testovacího zařízení a propojovací desky. Čtvrtá část diplomové práce je věnována testování vzorků pomocí navrženého statického ohybového testu. V poslední části jsou zhodnoceny naměřené hodnoty všech testovaných vzorků.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the design and realization of a bend test for flexible electronics. The proposed test method is then verified on the device. For this purpose, flexible samples have been designed and implemented with SMD components connected by three different conductive adhesives. Flexible electronics utilizes flexible substrates that are able to withstand great mechanical stress and could replace today mostly used rigid substrates. The thesis is divided into five main chapters. First chapter of the work is focused on the necessary information of the production methods for flexible electronics and on today used flexible substrates. The diploma thesis also describes test methods used at University of West Bohemia and at other institutions. The third part of the diploma thesis is focused on design and realization of tested samples, test equipment and interconnection plate. The fourth part of the diploma thesis is devoted to the testing of samples using the proposed static bending test. The last part evaluates the measured values of all tested samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Skrivan_Jan_2017.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
070925_oponent.pdfPosudek oponenta práce386,16 kBAdobe PDFView/Open
070925_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,79 kBAdobe PDFView/Open
070925_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.