Title: Obhajoba analogie mezi jazykem a malbou: Curtis Lloyd Carter o povaze stylu v malířství
Other Titles: The Defense of Analogy between Language and Painting: Curtis Lloyd Carter on the Nature of Style in Painting
Authors: Hlaváčková, Naděžda
Advisor: Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
Referee: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27994
Keywords: umění;malba;jazyk;sémantika;syntax;syntaktická analýza tvarů;styl;kompozice;curtis l. carter;susanne k. langerová;nelson goodman;ernst gombrich.
Keywords in different language: art;painting;language;semantics;syntax;syntactic analysis shapes;style;composition;curtis l. carter;susanne k. langer;nelson goodman;ernst gombrich.
Abstract: Předmětem diplomové práce je představit argumentaci amerického estetika Curtise Lloyda Cartera, týkající se vztahu umění, v jeho případě malby, a jazyka. Předestřít Carterovu myšlenku, že malba může mít syntaktická pravidla stejně jako jazyk, a že tvary, použité v jednotlivých malířských stylech v historickém "příběhu umění", se mohou chovat jako syntaktické prvky. Carterův koncept bude následně porovnáván s ustálenějšími teoriemi některých myslitelů, kteří se ve svých pracích pokoušeli nalézt sémantické vlastnosti umění a možné charakteristiky jeho "jazyka" - Susanne K. Langerovou, Nelsonem Goodmanem a Ernstem Gombrichem. Hlavním záměrem této práce bude podpořit některé z předložených konceptů vlastními závěry a představit malbu jako formu specifického jazyka, tj. vymezit ji jako odlišný, přesto stále ostatním jazykům příbuzný výtvor. Poukázat, za jakých podmínek by byl Carterův koncept malířství jako specifického jazyka, který vychází z předpokladu, že v malbě skutečně můžeme, podobně jako v jazyce, rozeznávat syntax, obhajitelný a případně, zda by bylo možné jej vztáhnout i na jiné druhy umění.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to introduce the argumentation of American aesthetician Curtis Lloyd Carter, concerning the relationship of art, more specifically painting, and language. It aims to introduce Carter's idea that painting can have syntactical rules as well as language does, and that the shapes used in individual painting styles during "the story of art" may behave as syntax elements. Carter's concept will then be compared to the more stable theories of some thinkers who attempted to find semantic features of art and the possible characteristics of its "language" - Susanne K. Langer, Nelson Goodman and Ernst Gombrich. The main aim of this work will be to support some of the presented concepts with my own conclusions and to present paintings as a form of a specific language, i.e. to define it as a distinct, yet related, product. To point out under what conditions the Carter's concept of painting as a specific language based on the assumption that in painting we can, in the same way as in language, recognise the syntax, would be defendable and if his concept could also be applicable to other types of art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hlavackova_Nadezda.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Hlavackova_Sevcik.pdfPosudek vedoucího práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Hlavackova_Blahutkova.docxPosudek oponenta práce53,86 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hlavackova_O.pdfPrůběh obhajoby práce332,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.