Title: Hudební elementy v učebnicích pro základní a střední školy
Other Titles: Musical elements in course books for basic and high schools
Authors: Kučera, Lukáš
Advisor: Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28018
Keywords: hudba;píseň;didaktika;motivace;jazykové dovednosti;jazykové prostředky;učebnice;jazyková úroveň;kritika;posudek;analýza;rytmus;výzkum;dotazník;didaktická příprava
Keywords in different language: music;song;didactics;motivation;linguistic skills;linguistic resources;course book;language levels;critique;opinion;analysis;rhythm;research;questionnaire;didactic preparing
Abstract: První 2 kapitoly tvoří teoretickou část. První kapitola je věnována didaktickému hledisku. Nejprve je všeobecně představena didaktika. Poté jsou v této oblasti zaznamenány hudba a písně. Kromě toho je píseň zobrazena také jako motivační prostředek a prostředek k dosažení nějakého cíle. Dále jsou charakterizovány jazykové dovednosti a prostředky. Následovně jsou předloženy odlišné didaktické formy cvičení, které lze využít při práci s písněmi. Druhá kapitola charakterizuje učebnice, představuje jejich formy, funkce, stavbu, jazykové úrovně, poukazuje na odlišnosti oproti učebním materiálům a předkládá kritéria, která hrají roli při jejich výběru, kritice, analýze a posudku. Na závěr kapitoly je krátce pojednáno o rytmu. Praktická část je složena ze dvou kapitol. První podkapitola se zabývá výzkumem. Je popsána nejen metodika výzkumu, tedy dotazník, ale také jeho průběh, který je doplněn analýzou učebnic "Pingpong neu" a praktickou realizací jedné písně. Následně je výzkum vyhodnocen. Výsledky jsou znázorněny pomocí grafů. Druhá část praxe je zaměřena na přípravy pro práci s písněmi, které jsou doplněny různými aktivitami a úkoly, a analýzu písní z vybraných učebnic pro základní a střední školy.
Abstract in different language: The first two chapters are theoretical part. The first chapter is devoted to didactic point of view. First, didactics is generally presented. Once in this area music and songs are recorded. In addition, the song is appeared as a motivational tool and a means to achieve a goal. Furthermore, linguistic skills and resources are characterized. The different didactic forms of exercis ensue, that can be used, when it is working with songs. The second chapter describes course books, their forms und functions, points to differences, which play the part at their choice, critique, analysis and opinion. The end of the theoretical part deals with a rhythm. The practical part consists of two chapters. The first subchapter deals with the research. It describes not only the research methodology, a questionnaire, but also its course, which is complemented by an analysis of textbooks "Pingpong neu" and a practical realization of one song. Subsequently, the research is evaluated. The results are shown in graphs. The second part of the practice is focused on preparing for a job with the songs, which are complemented by a variety of activities and tasks, and on an analysis of the songs of chosen course books for basic and high schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomarbeit - neu.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Kucera_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Kucera_op.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Kucera_obh.pdfPrůběh obhajoby práce247,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.