Title: Řízení rizik projektu
Other Titles: Project Risk Management
Authors: Vitásková, Lenka
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28054
Keywords: projekt;riziko;projektové řízení;řízení rizik
Keywords in different language: project;risk;project management;risk management
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení rizik v projektech. V teoretické části je popsána teorie zabývající se projektovým managementem. V ní jsou uvedeny základní pojmy projektového managementu. Druhá část teorie je zaměřena na řízení rizik v projektech. Je zde uveden popis metody RIPRAN, která je využita k hodnocení rizik v následující části bakalářské práce. V praktické části je popsána společnost MBtech a vybraný projekt "Rosenbaurer". Cílem této části je identifikovat rizika tohoto projektu a následně je ohodnotit a navrhnout opatření proti nim. Výstupem řízení rizik je registr rizik. Vzhledem k tomu že v době odevzdání bakalářské práce je projekt již ukončen, je tato práce firmě MBtech doporučena jako podklad pro řízení rizik v dalších projektech.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on risk management in projects. The theoretical part describes the theory dealing with project management. There are the basic concepts of project management. The second part focuses on the theory of risk management in projects. There is a description of the RIPRAN method, which is used for risk assessment in the next part of the thesis. The practical part describes Mbtech company and selected project "Rosenbaurer". The aim of this section is to identify the risks of the project and subsequently evaluate and propose measures against them. The output of risk management is the risk register. Given that at the time of submission of the thesis project is already completed, this work is recommended to the company MBtech as a basis for risk management in other projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lenka_Vitaskova_K15B0001P.pdfPlný text práce771,42 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vitaskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vitaskova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vitaskova.PDFPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.