Název: Název práce: Sociální život materiálních objektů
Další názvy: The Social Life of Material Objects
Autoři: Dvořáková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28116
Klíčová slova: teorie sítí aktérů;materiální objekt;sociální život;pamětní deska;biografie
Klíčová slova v dalším jazyce: actor-network theory;material object;social life;memorial;biography
Abstrakt: Téma této bakalářské je: Sociální život materiálních objektů. Výzkum v této práci se opírá o biografickou metodu, aby bylo prokázáno, jak se kolem jednoho materiálního předmětu vytváří síť aktérů. Forma sítě závisí na místě, času, živých a ne-živých aktérech. Předmětem výzkumu je pamětní deska zaměstnanců bývalé tiskárny Grafika, kteří zemřeli během druhé světové války. Hlavní metodou této práci byly polo-strukturované rozhovory se studenty a pozůstalými po obětech. Práce ukázala proměnu významu památečního předmětu. Význam předmětu pro respondeta závisí na jeho vztahu k pamětní desce. Hlavní zjištění ukázala, že pamětní deska má větší významovost pro studenty, kteří byli k tématu více přístupní. Význam pro pozůstalé byl ovlivněn emocionální rovinou. S postupem času se zájem o desku snižoval. Tento výzkum je jeden z mála, který je zaměřen na sociální život materiálních objektů. Pevně věřím, že výzkumů takového typu bude přibývat, protože se snaží zachycovat skutečnost komplexně.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor has topic: The Social Life of Material Objects. The Research uses Biographical method to show how one material object create actor-network. The form of Network depends on area, time, humans and non-humans. Objects of my research is memorial of employees of company Grafika, who died in The Second World War. Main method were semi-structures interview with students and survivors. This thesis revers about transformation of meaning. The meaning of memorial depends on participants relationship to memorial. The main findings are that, the memorial has the bigger importance for students, who are interested in this theme. The significance for survivors is emotionally binded to their relative. With flow of time their interest about memorial decline. This research is one of few that is focused on social life of material objects. I hope, that number of this type of research will grow up, because this apprchoach conceives the world complexly.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-PDF-KD.pdfPlný text práce859,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bp_vp_Dvorakova_leden 2017.pdfPosudek vedoucího práce110,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DVORAKOVA_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce143,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova.PDFPrůběh obhajoby práce82,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28116

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.