Title: Foucaultova revize marxismu
Other Titles: Foucault's revision of Marxism
Authors: Truhlářová, Kateřina
Advisor: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Dirga Lukáš
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28127
Keywords: foucault;marx;moc;panoptikon;bio-moc;vědění;diskurs;subjekt
Keywords in different language: foucault;marx;power;panopticon;bio-moc;knowledge;discourse;subject
Abstract: V bakalářské práci která spadá do teoretického rámce výzkumu sem se věnovala komparaci dvou autorů klíčových pro sociálně teoretické myšlení: Michelu Foucaultovi a Karlu Marxovi. Středobodem práce bude Foucaultova revize Marxova pojetí moci, která je z Marxovy perspektivy esenciálně spojená s teorií vlastnictví a třídně-kapitalistickou represí. U M. Foucaulta mne bude zajímat zejména jeho pojetí moci v tzv. středním období jeho práce (zakotvené v textech jako Dohlížet a trestat, Je třeba bránit společnost a Vůle k vědění). Foucault v této fázi své práce reviduje Marxovo pojetí moci jako vlastnictví, které je tradičně centrováno v institucích či třídách. Foucault nepopírá existenci nerovností, ale upozorňuje na vzájemnou interdependenci ovládajícího a ovládaného a nabízí nový, neotřelý způsob pohledu. Přemýšlí o moci jako o vlastnosti a vztahu, jako o něčem, co je všudypřítomné a vícesměrné a je schopno uvést lidské tělo do pohybu. Moc podle Foucaulta, jak ji popisuje ve změně trestního řádu, neintrikuje, je intencionální a nesubjektivní a probíhá jak na "politické tribuně" tak ve veřejností "neviditelném" ústraní.
Abstract in different language: In the Bachelor thesis, which is part of theoretical framework of research, I deal with comparison of two key authors of social theoretical thinking: Michel Foucault and Karel Marx. The centerpiece of the thesis is Foucault´s revision of Marx´s concept of power, which is (from Marx´s perspective) essentially associated with Marx´s theory of ownership and class-capitalist repression. In Foucault´s work I focus on his concept of power in the so-called middle period of his work (embedded in texts such as Discipline and Punish, Society Must Be Defended, The Will to Knowledge....). In this phase of his work, Foucault revises Marx´s concept of power as ownership, which is traditionally centered in institutions or classes. Foucault does not deny the existence of inequalities, but draws attention to the interdependence between the controlling and controlled and offers a new point of view. He thinks of power as a property and relationship, as something that is omnipresent and multidimensional and capable of bringing human body in motion. According to Foucault, as described in Criminal Procedure Code, it does not endorse, it is intentional and non-subjective and is both "political tribune" and also "invisible" to the public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Truhlarova.pdfPlný text práce666,27 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouciho_Truhlarova.pdfPosudek vedoucího práce179,1 kBAdobe PDFView/Open
TRUHLAROVA_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce138,05 kBAdobe PDFView/Open
Truhlarova.PDFPrůběh obhajoby práce251,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.