Název: Foucaultova revize marxismu
Další názvy: Foucault's revision of Marxism
Autoři: Truhlářová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28127
Klíčová slova: foucault;marx;moc;panoptikon;bio-moc;vědění;diskurs;subjekt
Klíčová slova v dalším jazyce: foucault;marx;power;panopticon;bio-moc;knowledge;discourse;subject
Abstrakt: V bakalářské práci která spadá do teoretického rámce výzkumu sem se věnovala komparaci dvou autorů klíčových pro sociálně teoretické myšlení: Michelu Foucaultovi a Karlu Marxovi. Středobodem práce bude Foucaultova revize Marxova pojetí moci, která je z Marxovy perspektivy esenciálně spojená s teorií vlastnictví a třídně-kapitalistickou represí. U M. Foucaulta mne bude zajímat zejména jeho pojetí moci v tzv. středním období jeho práce (zakotvené v textech jako Dohlížet a trestat, Je třeba bránit společnost a Vůle k vědění). Foucault v této fázi své práce reviduje Marxovo pojetí moci jako vlastnictví, které je tradičně centrováno v institucích či třídách. Foucault nepopírá existenci nerovností, ale upozorňuje na vzájemnou interdependenci ovládajícího a ovládaného a nabízí nový, neotřelý způsob pohledu. Přemýšlí o moci jako o vlastnosti a vztahu, jako o něčem, co je všudypřítomné a vícesměrné a je schopno uvést lidské tělo do pohybu. Moc podle Foucaulta, jak ji popisuje ve změně trestního řádu, neintrikuje, je intencionální a nesubjektivní a probíhá jak na "politické tribuně" tak ve veřejností "neviditelném" ústraní.
Abstrakt v dalším jazyce: In the Bachelor thesis, which is part of theoretical framework of research, I deal with comparison of two key authors of social theoretical thinking: Michel Foucault and Karel Marx. The centerpiece of the thesis is Foucault´s revision of Marx´s concept of power, which is (from Marx´s perspective) essentially associated with Marx´s theory of ownership and class-capitalist repression. In Foucault´s work I focus on his concept of power in the so-called middle period of his work (embedded in texts such as Discipline and Punish, Society Must Be Defended, The Will to Knowledge....). In this phase of his work, Foucault revises Marx´s concept of power as ownership, which is traditionally centered in institutions or classes. Foucault does not deny the existence of inequalities, but draws attention to the interdependence between the controlling and controlled and offers a new point of view. He thinks of power as a property and relationship, as something that is omnipresent and multidimensional and capable of bringing human body in motion. According to Foucault, as described in Criminal Procedure Code, it does not endorse, it is intentional and non-subjective and is both "political tribune" and also "invisible" to the public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Truhlarova.pdfPlný text práce666,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouciho_Truhlarova.pdfPosudek vedoucího práce179,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TRUHLAROVA_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce138,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Truhlarova.PDFPrůběh obhajoby práce251,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28127

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.