Title: Stavebně technologický projekt - Porovnání výstavby různých konstrukčních systémů věžových rozhleden, datových převaděčů
Authors: Týma, Michal
Advisor: Boháč František, Ing.
Referee: Kesl Petr, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28137
Keywords: stavebně technologický projekt;věžová rozhledna;datový převaděč;dřevostavba;ocelová stavba;betonová stavba;výkaz výměr;rozpočet stavby;finanční plán;harmonogram výstavby;plán organizace výstavby;stavebně konstrukční řešení vybraných částí.
Keywords in different language: building technology project;construction technological project;tower lookout;data converter;wooden;the steel structure;concrete construction;bill of quantities;the construction budget;the financial plan;construction schedule;the plan of organization of the construction;structural design solutions of selected parts of.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt - porovnání výstavby různých konstrukčních systémů věžových rozhleden, datových převaděčů. Hlavním cílem mé práce je porovnání a vytvoření výkazů výměr, rozpočtů a harmonogramů věžových rozhleden, datových převaděčů ze vzorových podkladových výkresů, které mi byly poskytnuty k této práci. Pro zpracování této práce byly vybrány tři variantní řešení věžových rozhleden, datových převaděčů s různým typem materiálu nosné konstrukce. První varianta rozhledny je víceúčelový datový převaděč "Na Vrších" Břasy - použitý materiál na nosný konstrukční systém je dřevo (celodřevěná stavba). Druhá varianta rozhledny je rozhledna na Vysoké u Tachova - použitý materiál na nosný konstrukční systém je nerezová ocel. Třetí varianta rozhledny je nová rozhledna Větrovy Hýlačka (Tábor) - použitý materiál na nosný konstrukční systém je železobeton. Diplomová práce je rozdělena na dvě části: První část práce je zaměřena na úvodní část s popisem objektu a použitých řešení. Druhá část práce je zaměřena na projektové zadání jednotlivých částí druhu věžových rozhleden, datových převaděčů, ke kterému jsou použity vzorové podkladové výkresy. V textovém a grafickém řešení jsou zpracovány jednotlivé body tří variantních řešení věžových rozhleden. Porovnání systémů výstavby s technologickými pravidly jednotlivých konstrukčních systémů. POV výstavby a technologie provádění jednotlivých typů. Stavebně konstrukční řešení vybraných částí, které jsou nezbytně nutné pro tvorbu analytické části - viz. analytická část. Analytická část výkazy výměr, rozpočty a harmonogramy. Výkresová část je vytvořena v programu AutoCAD 2011, výkazy výměr, rozpočty a harmonogramy jsou vytvořeny v Microsoft Office Excel 2007 a RTS BUILDpower S, textová část v programu Microsoft Office Word 2007.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on structural and technological project comparing the construction of various structural systems tower towers, data converters. The main goal of my work is the comparison and creation of statements of quantities, budgets, and schedules tower towers, data converters of the model underlying drawings, which I would. For the processing of this work has been selected three variant solutions of tower towers, to data converters with a different type of material of the supporting structure. The first variant of the tower is a multi-purpose data converter, Břasy the material used for the supporting structural system is wood. The second variant of the tower is a lookout tower High in Tachov the material used for the supporting structural system is stainless steel. The third variant of the tower is a new tower Hýlačka, Větrovy the material used for the supporting structural system is reinforced concrete. The diploma thesis is divided into two parts: the First part of the work is focused on the introductory part with a description of the object and the used solution. The second part of the thesis is focused on the project the award of individual parts of the type of tower towers, data converters, which are used to model the underlying drawings. In the text and the graphical solution are handled by the individual points of the three alternative solutions tower lookout towers. Comparison of systems of construction with the technological rules of the individual structural systems. POV construction and technology implementation of the individual types. Structural design solutions of selected parts, which are necessary for the formation of the analytical part - see the analytical part. The analytical part of - bills of quantities, budgets and timetables. Drawing part is created in AutoCAD 2011, bills of quantities, budgets and schedules are created in Microsoft Office Excel 2007, and RTS BUILDpower With the text in the program Microsoft Office Word 2007.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bc. Michal Tyma, 2016 - KOMPLET DP.pdfPlný text práce45,17 MBAdobe PDFView/Open
Tyma_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce364,88 kBAdobe PDFView/Open
Tyma_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,41 kBAdobe PDFView/Open
Tyma_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce171,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.