Název: Vývoj větrných elektráren
Další názvy: Evolution of wind power stations
Autoři: Kořínek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Beneš, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2821
Klíčová slova: Větrné elektrárny;energie větru;větrné motory;obnovitelné zdroje energie;větrný park;energetika
Klíčová slova v dalším jazyce: Wind turbines;wind energy;wind motors;renewable energy;wind farm;energetics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na historický a technický vývoj větrných elektráren a uvádí základní způsoby využití energie větru, které slouží k pohonu jednotlivých druhů větrných motorů. Dalším cílem práce je podat poměrně ucelený přehled o rozvoji a současném stavu větrné energetiky. První část textu se zabývá historickým vývojem větrných elektráren a také vývojem jejich technických parametrů. Druhá část práce se zabývá vznikem, rychlostí a výkonem větru. Třetí část popisuje typy větrných motorů a jejich využití. Ve čtvrté části práce je popsán rozvoj a výstavba větrných elektráren.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is focused on the historical and technical development of wind turbines and provides the basic ways of using wind energy that is used to drive the individual types of wind motors. Another goal is to give a rather complete overview of the development and current status of wind energy. The first part deals with the historical development of wind turbines and also development of their technical parameters. The second part deals with the creation, speed and performance of wind. The third part describes the types of wind motors and their use. In the fourth part of the thesis is described the development and construction of wind turbines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2012 - Jan Korinek.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047316_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047316_oponent.pdfPosudek oponenta práce292,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047316_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2821

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.