Title: "Zapomenutí" autoři české prózy s tematikou druhé světové války
Other Titles: "The forgotten" authors of Czech prose with the theme of the Second World War
Authors: Palán, Ondřej
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Zelenková Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28249
Keywords: memoárová próza;koncentrační tábory;kulturně-politický vývoj československa;odraz války v próze;období 1945-1948;centralizace umění;diferenciace uměleckých směrů;lev sychrava;jiří beneš;františek. r. kraus
Keywords in different language: memoir prose;concentration camps;the cultural and political progress of czechoslovakia;image of war in the prose;period of 1945-1948;centralization of art;differentiation of artistic movements;lev sychrava;jiří beneš;františek r. kraus.
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na autory poválečné memoárové prózy s tematikou koncetračních táborů. Detailněji jsou zkoumána díla Lva Sychravy, Jiřího Beneše a Františka R. Krause. Stěžejní oblastí práce je rovněž popis kulturně-politického kontextu období 1945 až 1948 se zřetelem k prozaické produkci odrážející téma války. Úvaha o hlavních příčinách úpadku zájmu o tyto autory je rovněž součástí práce.
Abstract in different language: The thesis is focused on the authors of prose with the topic of concentration camps. More deeply are researched works of Lev Sychrava, Jiří Beneš and František R. Kraus. The main part of the work is also describing the political and cultural environment of a period between 1945 and 1948 with special regard to prosaic production. Reflection of main reasons leading to the oblivion of mentioned authors is also part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palan Ondrej, diplomova prace.pdfPlný text práce762,57 kBAdobe PDFView/Open
palan_stanek.pdfPosudek vedoucího práce169,6 kBAdobe PDFView/Open
palan_zelenkova.pdfPosudek oponenta práce31,15 kBAdobe PDFView/Open
palan_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce51,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.