Title: Experimentální výzkum strategické hry
Other Titles: Experimental research on a strategic game
Authors: Lounek, Vítězslav
Advisor: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28265
Keywords: experiment;důvěra;rámcování;teorie her;trust game
Keywords in different language: experiment;trust;framing;game theory;trust game
Abstract: Účastníci herně-teoretických experimentů o sociálních dilematech systematicky projevují prosociální a reciproční jednání, čímž překonávají představu klasických ekonomických teorií o sobeckém racionálním aktérovi. Jedním z důležitých faktorů, které zasahují do rozhodnutí aktéra o potenciální kooperaci, je efekt rámcování. Nastává tehdy, když jedinci mění své volby na základě odlišných, avšak ekvivalentních forem (rámců) téže informace. Jsou-li pravidla hry s nenulovým součtem popsána tak, že v účastnících vyvolávají pocit konkurenčního prostředí, důvěra v okolí klesá a snižuje se tendence ke kooperaci. Tato práce popisuje experimentální přístup k dané problematice, diskutuje odlišná pojetí racionality a představuje experimentální výzkum efektu rámcování ve vlastní upravené verzi sociálního dilematu zvaného trust game.
Abstract in different language: Many articipants of game theory experiments on social dilemmas exhibit systematic prosocial and reciprocal behavior, thus disproving models of a selfish rational actor described in classic economic theories. One of the significant factors influencing the actor's potential decision to cooperate is the framing effect. It comes into play when individuals change their decisions based on different yet equivalent variants (frames) of the same information. If the rules of the zero-sum game are set in a way that evokes an impression of competitive environment, the participants' confidence in others and their willingness to cooperate are lowered. This thesis describes an experimental approach to this matter, discusses different approaches to rationality and introduces an experimental research of the framing effect via a personally adjusted version of social dilemma called "trust game".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Lounek.pdfPlný text práce392,28 kBAdobe PDFView/Open
Lounek_DP_posudekVedouciho.pdfPosudek vedoucího práce133,88 kBAdobe PDFView/Open
opdp_Lounek.pdfPosudek oponenta práce174,66 kBAdobe PDFView/Open
Lounek.PDFPrůběh obhajoby práce217,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.