Title: Možnosti automatizovaného testování aplikací
Other Titles: Options for automated testing of aplikations
Authors: Jandák, Tomáš
Advisor: Schejbal, Konstantin
Referee: Adámek, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2828
Keywords: automatizované testy;chyba;nástroj;QuickTest;selenium;trh
Keywords in different language: automated testing;error;tool;QuickTest;selenium;market
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na základní principy testování softwaru (dále jen SW), upozorňuje na výhody a nevýhody automatizovaného testování. Ukazuje možnosti trhu se SW nástroji na podporu automatizovaného testování vytvořeného webového programu a ukazuje automatizaci testů na praktickém příkladu. Testování SW je nedílnou součástí pro vznik SW aplikace. Automatizace je součástí přirozeného cyklu člověka pro jakoukoliv tvorbu a vývoj. Automatizace testů jsou testy provedené člověkem a pomocným nástrojem. Cílem této bakalářské práce je seznámit posluchače s možnostmi automatizace testu SW. Pro snadnější pochopení dané problematiky práce obsahuje možnosti nástrojů určených pro automatizaci funkčních testů na webové aplikaci (tj. se vstupem a výstupem pro uživatele na webový prohlížeč neboli klient - server). Bakalářská práce pojednává převážně o praktických zkušenostech a všeobecnosti teoretických metodik v oblasti testů SW dle vlastních a převzatých kolegiálních zkušeností.
Abstract in different language: Submitted bachelor work is focused on basic principes of software (thereinafter SW) testing, it draws attention to advantages and disadvantages of automated testing. It presents possibilities of SW tools market for automated testing support for created web program and it also shows automated testing in practical example. SW testing is entire part for beginning of SW application. Automatization is a part of human natural cycle for any creation and developement. Automated testing is a set of tests, which are done by human and helping tool. Objective of this bachelor work is familiarization with possibilities of SW automated testing. It contains possibilities of tools for automated functional testing in web application ( with input and output to web browser for users by another name client ? server) for easier understanding. Bachelor work mainly deal with practical experiences and universality of theoretical methodics in the area of SW testing according to personal and assumed experiences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Tomas_Jandak_2012.pdfPlný text práce683,84 kBAdobe PDFView/Open
047807_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,88 kBAdobe PDFView/Open
047807_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,95 kBAdobe PDFView/Open
047807_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce254,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.