Název: Možnosti automatizovaného testování aplikací
Další názvy: Options for automated testing of aplikations
Autoři: Jandák, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Oponent: Adámek, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2828
Klíčová slova: automatizované testy;chyba;nástroj;QuickTest;selenium;trh
Klíčová slova v dalším jazyce: automated testing;error;tool;QuickTest;selenium;market
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na základní principy testování softwaru (dále jen SW), upozorňuje na výhody a nevýhody automatizovaného testování. Ukazuje možnosti trhu se SW nástroji na podporu automatizovaného testování vytvořeného webového programu a ukazuje automatizaci testů na praktickém příkladu. Testování SW je nedílnou součástí pro vznik SW aplikace. Automatizace je součástí přirozeného cyklu člověka pro jakoukoliv tvorbu a vývoj. Automatizace testů jsou testy provedené člověkem a pomocným nástrojem. Cílem této bakalářské práce je seznámit posluchače s možnostmi automatizace testu SW. Pro snadnější pochopení dané problematiky práce obsahuje možnosti nástrojů určených pro automatizaci funkčních testů na webové aplikaci (tj. se vstupem a výstupem pro uživatele na webový prohlížeč neboli klient - server). Bakalářská práce pojednává převážně o praktických zkušenostech a všeobecnosti teoretických metodik v oblasti testů SW dle vlastních a převzatých kolegiálních zkušeností.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted bachelor work is focused on basic principes of software (thereinafter SW) testing, it draws attention to advantages and disadvantages of automated testing. It presents possibilities of SW tools market for automated testing support for created web program and it also shows automated testing in practical example. SW testing is entire part for beginning of SW application. Automatization is a part of human natural cycle for any creation and developement. Automated testing is a set of tests, which are done by human and helping tool. Objective of this bachelor work is familiarization with possibilities of SW automated testing. It contains possibilities of tools for automated functional testing in web application ( with input and output to web browser for users by another name client ? server) for easier understanding. Bachelor work mainly deal with practical experiences and universality of theoretical methodics in the area of SW testing according to personal and assumed experiences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_Tomas_Jandak_2012.pdfPlný text práce683,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047807_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047807_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047807_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce254,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2828

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.