Title: Vytvoření procesní mapy v procesech řízení výroby
Other Titles: Creation of process map in process of control production
Authors: Boukalová, Adéla
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28306
Keywords: procesní mapa;proces;aris;bpmn;řízení výroby
Keywords in different language: process map;process;aris;bpmn;production management
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá procesy a vytvořením procesní mapy. Jejím hlavním cílem je definovat a rozpoznat hlavní, podpůrné a řídící procesy a na základě toho vytvořit procesní mapu. Dalším cílem je namodelovat určité procesy podniku ve vybraném programu. První kapitoly jsou věnovány teoretické části, kde jsou vysvětleny pojmy související s procesy a procesní mapou a řízením výroby. Poté je představena společnost EvoBus Česká republika s.r.o., kde je zpracována praktická část. Následuje popsání řídících, podpůrných a hlavních procesů, ze kterých je vytvořena procesní mapa. V rámci hlavních procesů byly vybrány 4, které byly namodelovány v programu Bizagi. Poslední kapitola je věnována návrhům na zlepšení.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with processes and creation of process map. The main goal of the thesis is to define and recognise operational, support and managerial processes and using those to create process map. Another goal is to make model of some processes in company with chosen program. First chapters are devoted to the theoretical part where terms related to processes, process map and production management are explained. Then company EvoBus Česká republika s.r.o is introduced, where the practical part was elaborated, followed by describing of managerial, support and operational processes from which process map is created. 4 operational processes were chosen to be modelled in Bizagi program. Final chapter is devoted to proposals of improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Boukalova_Adela.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open
DP_Boukalova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
DP_Boukalova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Boukalova.PDFPrůběh obhajoby práce990,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.