Title: SMED analýza vybraných procesů a následná optimalizace ve společnosti
Other Titles: SMED analysis of selected processes and the subsequent optimization in the company
Authors: Herejková, Jitka
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28310
Keywords: smed;grammer cz;kaizen;interní činnosti;externí činnosti;proces;plýtvání
Keywords in different language: smed;grammer cz;kaizen;internal aktivity;external aktivity;process;wasting
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá aplikací vybrané metody průmyslového inženýrství (metoda SMED) ve firmě GRAMMER CZ, s. r. o. V teoretické části, která je podkladem pro vypracování dalších částí diplomové práce jsou z vybraných literárních zdrojů zpracované poznatky týkající se metody SMED a problematiky úzkého místa. Analytická část je zaměřena na představení společnosti, výrobního procesu a zejména na současný postup výměny formy pěnovacího stroje. Proces je důkladně popsán pomocí tzn. jízdního řádu výměny a jednotlivé etapy jsou detailně rozebrány. Na základě poznatků je vytvořen standardizovaný postup. Poslední část se zabývá ekonomickým zhodnocením, v němž byla na základě výsledků měření stanovena celková časová úspora.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the application of the selected method of industrial engineering (SMED method) in the company GRAMMER CZ, s.r.o. In the theoretical part, which is the basis for elaboration of other parts of the diploma thesis, the knowledge about the SMED method and the problems of a narrow place are processed from selected literary sources. The analytical part focuses on the introduction of the company, the production process and, in particular, the current process of changing the form of the foaming machine. The process is thoroughly described using the so-called timetable of the change and the individual stages are analyzed in detail. Based on the findings, a standardized procedure is developed. The last part deals with the economic evaluation in which the total time savings were quantified based on the results of the measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Herejkova.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
DP_Herejkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
DP_Herejkova_OP.PDFPosudek oponenta práce3,73 MBAdobe PDFView/Open
DP_Herejkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.